วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

4 ปีย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ต 3 คน ภาคเอกชนชี้นโยบายบริหารจังหวัดไม่ต่อเนื่อง

8 สมาคมภูเก็ต วอนรัฐบาลช่วยพิจารณา 4 ปี ผู้ว่าราชการภูเก็ตย้ายแล้ว 3 คน ทำงานกันแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ อาจส่งผลในระยะยาว เหตุนโยบายไม่ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.59 ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต 8 องค์กร ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมโรงแรมหาดป่าตองและสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะ-กะรน ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องการบริหารงานภาครัฐ จังหวัดภูเก็ต

โดยมีเนื้อหาดังนี้ จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 259,290,5000 ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2550 จำนวน 6 ล้านคน เพิ่มสูงขึ้นเป็น 12.5 ล้านคนในปี พ.ศ.2558 การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอื่นๆ

นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังเป็นเมืองหลักในการพัฒนาตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้เป็นจังหวัดนำร่อง เช่น MICE City, Marina Hub, Medical Hub, Maritime & Yacht, Smart City และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาการอาหาร (City of Gastronomy) เป็นเมืองแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยองค์การยูเนสโก ดังนั้นโยบายการพัฒนาจากภาครัฐมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐในระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ ที่นำเสนอโดยภาคประชาชนและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ทั้งระบบโครงข่ายคมนาคมที่สอดคล้องกับการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชน ระบบไฟฟ้าแบบเสถียรภาพ การบริหารจัดการน้ำให้พอกับความต้องการ การพัฒนาท่าเรือน้ำลึก ท่าเทียบเรือสำราญ-เรือยอชต์

รวมไปถึงการสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่และโครงการสำคัญต่างๆ ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาจนทำให้หลายโครงการสำคัญต้องหยุดชะงักลงในรอบระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตมีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว 3 คน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัด ทำให้เกิดความชะงักงันของระดับปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรมองค์กร การทำงานของหัวหน้าส่วนราชการ-ภาคเอกชน และหากต้องโยกย้ายในระยะเวลาอันสั้นจะทำให้จังหวัดเสียโอกาสการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อความไม่มั่นใจในนโยบายการพัฒนาของท้องถิ่นและความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน

ขณะเดียวกันภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตจึงเรียกร้องให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของระยะเวลาในการพิจารณาโยกย้ายและให้ความสำคัญต่อการสรรหาผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความเหมาะสมกับบริบทที่ซับซ้อนและความท้าทายของพลวัตที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงความเข้าใจและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกับการสร้างภูเก็ตให้มีทิศทางการพัฒนาที่สมดุล กระจายความเจริญและสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับชาวภูเก็ต มุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียนและระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

8 สมาคมภูเก็ต วอนรัฐบาลช่วยพิจารณา 4 ปี ผู้ว่าราชการภูเก็ตย้ายแล้ว 3 คน ทำงานกันแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ อาจส่งผลในระยะยาว เหตุนโยบายไม่ต่อเนื่อง 22 ส.ค. 2559 19:57 23 ส.ค. 2559 01:09 ไทยรัฐ