วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' งัด ม.44 ป้องกันพวกบิดเบือนสร้างขัดแย้ง บ่อนทำลายศาสนา

บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 มีคำสั่งให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองทุกศาสนาเป็นหน้าที่ทุกหน่วยงานของรัฐ หลังมีฝ่ายไม่หวังดีตั้งใจบิดเบือนสร้างความขัดแย้งในหมู่ศาสนิกชน

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 49/2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยระบุว่า รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา รวมถึงร่างรัฐธรรมนูญ ที่เพิ่งผ่านการทำประชามติ ต่างให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา และประวัติการปกครองของไทย พระมหากษัตริย์ได้อุปถัมภ์บํารุง ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์เสมอมา แต่กลับมีบางฝ่ายนําความแตกต่างอันเป็นปกติของสังคมที่มีความหลากหลาย ไปบิดเบือนเป็นความขัดแย้งในหมู่ศาสนิกชน เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป ความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ

ทั้งนี้ หัวหน้า คสช. จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว มีคำสั่งให้ การอุปถัมภ์และคุ้มครองทุกศาสนาอันเป็นที่ยอมรับ เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการเผยแผ่หลักธรรมคําสอน ที่ถูกต้องตามแนวทางในแต่ละศาสนา รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกําหนด มาตรการ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีของศาสนิกชนของทุกศาสนา และกําหนดมาตรการกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นดังกล่าวข้างต้น

ตลอดจนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีภายในสามเดือน ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา รายงานความก้าวหน้า ในการดําเนินการตามคําสั่งนี้ ให้นายกรัฐมนตรีทราบ ทุกสามเดือน โดยให้คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 มีคำสั่งให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองทุกศาสนาเป็นหน้าที่ทุกหน่วยงานของรัฐ หลังมีฝ่ายไม่หวังดีตั้งใจบิดเบือนสร้างความขัดแย้งในหมู่ศาสนิกชน 22 ส.ค. 2559 18:11 22 ส.ค. 2559 18:36 ไทยรัฐ