วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดเกษียณ

โดย ซี.12

การประชุม ครม.วันนี้คงมีอีกหลายกระทรวงเสนอเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่างลงเพราะการเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ปลัดกระทรวง นั้น ของ กระทรวงการต่างประเทศ นำร่องไปแล้ว จึงขอทบทวนถึงตำแหน่งที่เหลืออยู่โดยปลัดกระทรวงที่เกษียณปีนี้มี 6 กระทรวงในฝ่ายพลเรือนรวมทั้ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และถ้านับ ปลัดกระทรวงกลาโหม ด้วยก็เป็น 7

ใน 5-6 กระทรวงที่ว่านั้นได้แก่ 1.นายอภิชาต ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีการแต่งตั้ง นางบุษยา มาทแล็ง ทดแทนแล้ว 2.นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 3.นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 4.นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6.พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากปลัดกระทรวงแล้วยังมีตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีและมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเกษียณออกไปอีก 6 ราย ได้แก่ 1.นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2.นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 3.นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 4.ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5.นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6.นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แล้วก็อย่าลืมว่ายังมีข้าราชการอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในระดับบริหารมาก่อนแต่ต่อมาถูกย้ายเข้าประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งที่เรียกชื่อต่างๆกันก็ถึงเวลาเกษียณอายุราชการปีนี้เช่นกันคือ

1.นายสุวัตร สิทธิหล่อ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี 2.นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 3.นายวัชระชัยย์ นาควัชระชัยท์ อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 4.นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 5.พลโทพงศกร รอดชมภู อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ในสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นยังมีข้าราชการในตำแหน่งสำคัญระดับอธิบดี เกษียณอายุด้วยอีก 2 รายคือ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กับ นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงนำมาบันทึกไว้พร้อมกันไปเลย

สำหรับคนที่มีโอกาสก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญเหล่านี้ ถ้าหากว่ายังไม่มีการนำเข้า ครม.เสียก่อนในวันนี้ก็จะหาโอกาสคาดหมายและนำเสนอถึงความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง.

“ซี.12”

22 ส.ค. 2559 10:04 22 ส.ค. 2559 10:04 ไทยรัฐ