วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"เรารักเมืองไทย" เยาวชนไทยในเบลเยียมเข้าค่ายเรียนดนตรีไทยครั้งที่ 4

สถานเอกอัครราชทูตไทยในเบลเยียมเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในเบลเยียมครั้งที่ 4 ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านวัฒนธรรม ดนตรีไทย และพุทธศาสนา ให้กับเด็กไทยในต่างแดน...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 อัครราชทูตปิยภักดิ์ ศรีเจริญ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในเบลเยียมครั้งที่ 4 ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม โดยมีเยาวชนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก อายุ ระหว่าง 8-18 ปี เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน โครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังจิตสำนึกด้านวัฒนธรรม ดนตรีไทย และพุทธศาสนา ให้กับเด็กไทยในต่างแดน เป็นการปลูกฝังอัตลักษณ์ไทย เพื่อให้ลูกหลานไทยได้เข้าใจและซึมซับรากเหง้าความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมและดนตรีไทย

การจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในเบลเยียมนับเป็นปีที่ 4 เป็นความสำเร็จที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู และสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมและดนตรีไทยในหมู่เยาวชนไทยในต่างแดน

โครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทย ได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2556 โดยจัดขึ้นครั้งละ 7 วัน และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเยาวชนไทยทั้งจากประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก มีมาร่วมกิจกรรมปีละ 20 คน เยาวชนส่วนใหญ่เกิดในประเทศเบลเยียมและได้รับการศึกษาพื้นฐานจากโรงเรียนท้องถิ่น หลายคนไม่มีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีมาก่อน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้การสนับสนุนการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในต่างแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีด้านวัฒนธรรมและดนตรีไทย เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างกัน ซึ่งเป็นผลจากความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของหลายฝ่าย รวมทั้งบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและพาบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายวัฒนธรรมและดนตรีไทยในเบลเยียม

สถานเอกอัครราชทูตไทยในเบลเยียมเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในเบลเยียมครั้งที่ 4 ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านวัฒนธรรม ดนตรีไทย และพุทธศาสนา ให้กับเด็กไทยในต่างแดน... 22 ส.ค. 2559 01:10 22 ส.ค. 2559 01:29 ไทยรัฐ