วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับบทบาทมหาวิทยาลัยรับไทยแลนด์ 4.0

มติ ทปอ.ตั้งคณะทำงานวางแผนปฏิบัติการ “สุชัชวีร์” นั่งประธานคนใหม่


จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธาน ทปอ. เผยภายหลังการประชุมว่า ทปอ.ได้หารือถึงเรื่องที่ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องบทบาทมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งที่ประชุมมีมติที่จะสนับสนุนและพร้อมเป็นหลักในการขับเคลื่อน และได้ตั้งคณะทำงานโดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน เพื่อประสานงานกับคณะทำงานของรัฐบาล ขณะเดียวกัน ทปอ.เห็นตรงกันว่า มหาวิทยาลัยก็ต้องปรับบทบาทตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ด้วยเช่นกัน โดย 1.ต้องปฏิรูประบบการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา จากการสอนแบบเดิมให้เป็นการเรียนรู้ โดยบัณฑิตจะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบในรูปแบบทวิภาคี 2.ต้องปฏิรูประบบวิจัยและสร้างนวัตกรรม โดยโจทย์การวิจัยจะต้องตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็จะต้องให้การช่วยเหลือมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนงบ ประมาณเพื่อการวิจัย ซึ่งนายกฯรับปากที่จะสนับสนุนงบฯวิจัยให้ได้จาก 0.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เป็น 1.0% รวมไปถึงการช่วยหาแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ เพราะงานวิจัยต้องใช้เวลาและงบฯจึงจะสำเร็จ

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า 3.มหาวิทยาลัยจะต้องทบทวนบทบาทตนเอง โดยขอให้รัฐบาลจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และมหาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งแต่ละแห่งจะต้องหาจุดแข็งของตนเอง และสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเดิมของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ทปอ.ขอชื่นชมรัฐบาลที่วางเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ได้ชัดเจน แต่อยากขอให้รัฐบาลและมหาวิทยาลัยร่วมกันคิดในรายละเอียดลงลึกถึงแผนปฏิบัติการเพื่อให้การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ประสบความสำเร็จ

ศ.นพ.อุดม กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับและปรับโครงสร้างของ ทปอ. โดยรวมกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และกำหนดวาระประธาน ทปอ.เป็นวาระละ 2 ปี ซึ่งที่ประชุมได้เลือก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.เป็นประธาน ทปอ.คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 เป็นต้นไป.

จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธาน ทปอ. เผยภายหลังการประชุม 22 ส.ค. 2559 01:05 22 ส.ค. 2559 01:05 ไทยรัฐ