วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปรับบทบาทมหาวิทยาลัยรับไทยแลนด์ 4.0

ปรับบทบาทมหาวิทยาลัยรับไทยแลนด์ 4.0

  • Share:
มติ ทปอ.ตั้งคณะทำงานวางแผนปฏิบัติการ “สุชัชวีร์” นั่งประธานคนใหม่


จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธาน ทปอ. เผยภายหลังการประชุมว่า ทปอ.ได้หารือถึงเรื่องที่ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องบทบาทมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งที่ประชุมมีมติที่จะสนับสนุนและพร้อมเป็นหลักในการขับเคลื่อน และได้ตั้งคณะทำงานโดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน เพื่อประสานงานกับคณะทำงานของรัฐบาล ขณะเดียวกัน ทปอ.เห็นตรงกันว่า มหาวิทยาลัยก็ต้องปรับบทบาทตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ด้วยเช่นกัน โดย 1.ต้องปฏิรูประบบการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา จากการสอนแบบเดิมให้เป็นการเรียนรู้ โดยบัณฑิตจะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบในรูปแบบทวิภาคี 2.ต้องปฏิรูประบบวิจัยและสร้างนวัตกรรม โดยโจทย์การวิจัยจะต้องตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็จะต้องให้การช่วยเหลือมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนงบ ประมาณเพื่อการวิจัย ซึ่งนายกฯรับปากที่จะสนับสนุนงบฯวิจัยให้ได้จาก 0.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เป็น 1.0% รวมไปถึงการช่วยหาแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ เพราะงานวิจัยต้องใช้เวลาและงบฯจึงจะสำเร็จ

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า 3.มหาวิทยาลัยจะต้องทบทวนบทบาทตนเอง โดยขอให้รัฐบาลจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และมหาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งแต่ละแห่งจะต้องหาจุดแข็งของตนเอง และสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเดิมของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ทปอ.ขอชื่นชมรัฐบาลที่วางเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ได้ชัดเจน แต่อยากขอให้รัฐบาลและมหาวิทยาลัยร่วมกันคิดในรายละเอียดลงลึกถึงแผนปฏิบัติการเพื่อให้การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ประสบความสำเร็จ

ศ.นพ.อุดม กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับและปรับโครงสร้างของ ทปอ. โดยรวมกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และกำหนดวาระประธาน ทปอ.เป็นวาระละ 2 ปี ซึ่งที่ประชุมได้เลือก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.เป็นประธาน ทปอ.คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 เป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้