วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รุกส่ง 3 ข้อเสนอพัฒนาครอบครัว สนช.

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส กล่าวภายหลังรับมอบข้อเสนอด้านครอบครัวในเวทีประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2559 “การขับเคลื่อนชุมชน...สู่วิถีครอบครัวอบอุ่น” จัดโดยสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย ว่า ครอบครัวคือหัวใจหลักของทุกเรื่อง แต่คนมักมองเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งความจริงเป็นเรื่องของทุกคน โดยการรวมกลุ่มคนในชุมชน เป็นชมรม สมาคม ทั้งผู้สูงอายุ เด็ก สตรี จนเกิดเป็นเครือข่ายที่เป็นของแท้ มีพลวัตในการเดินหน้าขับเคลื่อน เมื่อชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ก็จะดึงทุกอย่างกลับมา ครอบครัวก็มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน

สำหรับข้อเสนอการดำเนินงานด้านครอบครัวจากเวทีประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2559 ที่ได้เสนอผ่าน สนช.ประกอบด้วยเชิงนโยบาย 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ควรบูรณการงานด้านเด็กและครอบครัวและกำหนดแผนในระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว 2.ควรสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของกลไกและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของพื้นที่ และ 3.ควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานที่อยู่ภายใต้คำสั่งของอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดให้เป็นหน่วยปฏิบัติการ หรือเป็นกลไกทำงานด้านครอบครัว.

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส กล่าวภายหลังรับมอบข้อเสนอด้านครอบครัวในเวทีประชุมวิชาการ 22 ส.ค. 2559 01:01 22 ส.ค. 2559 01:03 ไทยรัฐ


advertisement