วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มจพ.สุดเจ๋ง! สร้างถนนยางพารา ต่อยอดงานวิจัย

มจพ.สุดเจ๋ง! สร้างถนนยางพารา ต่อยอดงานวิจัย

  • Share:

มจพ.จับมือการยางแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมบันทึกข้อตกลงพัฒนายางพาราไทย ใช้ทำถนนได้ ต่อยอดงานวิจัย...

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ ได้ทำการทดสอบทำถนนยางพาราโพลิเมอร์ดินซีเมนต์ ความกว้าง 800 เมตร ความยาว 100 เมตร และเก็บตัวอย่างดินที่ทำการทดสอบ พร้อมกับการสร้างถนนเพิ่มอีกขนาด 6 เมตร ความยาว 200 เมตร สามารถใช้งานได้จริง เป็นครั้งแรกและแห่งแรกในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนผสม พร้อมกับน้ำยาพาราดัดแปร ในรูปแบบพารารับเบอร์ซอยซีเมนต์ ซึ่งการใช้น้ำยางพาราดัดแปรนั้นสามารถนำไปประยุกต์ได้หลายรูปแบบทั้งถนนดินลูกรังที่อยู่ตามชนบทและถนนลาดยางมะตอยแบบปกติ โดยใช้เป็นชิ้นพื้นทาง อีกทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งช่วยให้ราคายางพาราขยับตัวสูงขึ้น ปัจจุบันถนนเป็นปัจจัยสำคัญในการเดินทางสัญจรเพื่อใช้ในการขนส่งทำธุรกิจ ถ้าถนนเกิดการชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ เกิดการทรุดตัว แตกร้าว สาเหตุหลักอาจเกิดจากการใช้งานเกินน้ำหนักที่ออกแบบไว้ และขาดการซ่อมบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ หรืออาจเกิดจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน การใช้งานเกินขีดความสามารถของถนน ทำให้ถนนชำรุด เสียหาย มีผลกระทบในหลายด้าน ทำให้การจราจรติดขัด รวมถึงก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับวงการอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok: KMUTNB) กับการยางแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรม ไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้
 
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านยางพารา อาทินวัตกรรมควบคุมคุณภาพของยางพารา การบริหารจัดการวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูประบบขนส่ง และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงกับเกษตรกร การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปยางพารารวมถึงอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และร่วมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไตรภาคี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราในพื้นที่ประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล

การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพาราและดำเนินการให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังมีสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเกษตรกรในการดำเนินการวางแผนเกษตรกรรม รักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร สนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ยังช่วยแก้ปัญหาระยะยาวของราคายางพาราตกต่ำ จําเป็นต้องทําให้ราคายางเสถียรมากที่สุด ส่วนหนึ่งที่สามารถทําได้คือการสร้างนวัตกรรมจากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งหวังผลลัพธ์ที่ชัดเจน รัฐบาลจะต้องสนับสนุนระยะยาวทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ และการพัฒนาคน รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีความเสี่ยงและต้นทุนการตลาดสูง แต่จะได้ผลในระยะยาว และเป็นการตอบโจทย์ของภาครัฐบาลในการผลักดันให้ยางพารามีราคาสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ส่งผลให้ประชาชนในประเทศกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถผลักดันเพื่อพัฒนานวัตกรรมและนําไปสู่เชิงพาณิชย์โดยเน้นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเป็นหลัก ทั้งนี้ นอกจากถนนยางพาราดินซีเมนต์แล้ว การพัฒนายังมุ่งเน้นทดสอบและใช้งานผิวถนนสีจากยางพารา ผิวถนนกันลื่นจากยางพารา ถนนป้องกันการทรุดตัวด้วยจีโอเซลล์จากยางพารา และยางมะตอยเทียมจากยางพารา 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้