วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลกู้แล้ง...ได้กำไรมากกว่าเงิน

โดย สะ-เล-เต

แล้งที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมาตรการที่ 4 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณ มีโครงการที่กลุ่มเกษตรกรดำเนินการได้รับการอนุมัติ 8,106 โครงการ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 2.3 ล้านราย เกษตรกรได้รับการจ้างแรงงาน 452,092 ราย เกิดรายได้จากการจ้างแรงงาน 1,356.28 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ โครงการกลุ่มพืชใช้น้ำน้อย 542 โครงการ เพื่อทดแทนการทำนาปรังได้ 63,000 ไร่ และเกิดการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในชุมชน 2,150 แห่ง...ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนอาชีพ โดยคำนึงถึงแผนการบริหารโซนนิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

พื้นที่มีน้ำน้อย ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพาะเห็ด ปลูกไม้ดอก พืชสมุนไพร พืชตระกูลถั่ว แทนทำนาปรัง...พื้นที่มีน้ำเพียงพอ มีการจัดการแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด...พื้นที่ไม่มีน้ำ ส่งเสริมให้มีการทำเกษตรอื่นๆ เลี้ยงสัตว์ ผลิตปุ๋ยหมัก ทำลานตาก โรงสีชุมชน รวมทั้งอาชีพนอกภาคเกษตร ทอผ้า ทอกระจูด ผลิตเครื่องแกง ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จ้างแรงงานขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าไร่นา เพื่อสร้างอาชีพและรายได้

“นอกจากจะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน ผลสัมฤทธิ์ที่ได้มากกว่าเชิงปริมาณและคุณภาพ คือ หลักการการบริหารจัดการโครงการ ในอดีตเราอาจมีโครงการไปบอกให้ชาวบ้านทำโน่นนี่ กับโครงการที่เราไปทำให้เอง แต่โครงการนี้ ชาวบ้านคิด ชาวบ้านทำเอง บนพื้นฐานความต้องการของชุมชนที่มีความแตกต่างเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ เป็นโครงการที่นำไปสู่ความสุขของคน และที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด เป็นการช่วยสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในท้องถิ่น ฉะนั้นการทำงานโครงการพัฒนาชุมชน ภาครัฐจะต้องส่งเสริมกระบวนการคิดให้คนในชุมชนได้ลงมือแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในอีกหลายๆเรื่อง ให้เป็นห่วงโซ่คล้องกันไปจึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน” นายโอฬารพูดสรุปถึงกำไรที่แท้จริงของโครง-การแก้ภัยแล้ง...ในวิกฤติมีโอกาสเสมอ.

สะ–เล–เต

21 ส.ค. 2559 14:27 21 ส.ค. 2559 14:28 ไทยรัฐ