Thairath Logo
กีฬา

สนช.ดัน ส.ว.ชงชื่อนายกฯ ต่อก๊อกสอง หาก ส.ส.โหวตเลือกไม่ได้

Share :

สนช.ให้ ส.ว.มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ คนนอกได้ หากก๊อกแรกเลือกจาก ส.ส.ไม่ได้ ระบุจะมีรายชื่อในบัญชีพรรคการเมือง ตาม ม.88 หรือไม่ก็ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะ และรวบรวมเพื่อประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของ สนช. เกี่ยวกับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มเติมคำถามพ่วง ที่ผ่านประชามติที่ให้ ส.ส.และส.ว.ร่วมกันเลือกนายกรัฐมนตรี ใน 5 ปีแรกต่อ กรธ. มีประเด็นสำคัญ คือ 1. ในระหว่าง 5 ปีแรก นับตั้งแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรก ให้รัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้งนายกฯ ตามมาตรา 88 และมาตรา 159 วรรคหนึ่งและวรรคสองภายใน 30 วัน นับแต่วันเสนอรายชื่อต่อรัฐสภา โดยให้ ส.ว. เข้าไปมีส่วนร่วมลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นนายกฯ ต่อรัฐสภา ให้ ส.ส.เสนอรายชื่อเท่านั้น 2. ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งนายกฯ ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ 1 ให้รัฐสภาเป็นผู้ดำเนินการ ตามมาตรา 272 ว่าด้วยการให้เลือกนายกฯ จากบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีของพรรคการเมือง ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ ให้ ส.ว.เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการ คือ ส.ว.มีสิทธิเสนอรายชื่อนายกฯ ได้ และจะเป็นรายชื่อผู้อยู่ในบัญชีที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 หรือไม่ก็ได้

อ่านเพิ่มเติม...