วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุน ก.ม.นมัสการสังเวชนียสถาน

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า การที่พระใบฎีกาคฑาวุธ คเวสกธมฺโม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน พ.ศ... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั้น เป็นสิทธิที่ทำได้ พศ.ไม่ขัดข้อง เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.นี้จะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน โดยตามขั้นตอนจากนี้ สนช.จะส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณา

ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นผลดีต่อชาวพุทธ และเมื่อมองในแง่ของการใช้สิทธิเป็นสิ่งที่ทำได้ เมื่อศาสนาอื่นทำได้ศาสนาพุทธก็ทำได้ แต่อีกมุมหนึ่ง ตนเชื่อว่าแต่ละศาสนาจะมีการแข่งขันทำ พ.ร.บ.ขึ้นมา เพื่อของบประมาณ จะเพิ่มความยุ่งยากให้แก่รัฐบาล ซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกศาสนา ไม่ใช่ให้เพียงศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ดังนั้น รัฐบาลต้องหาทางแก้ไขด้วยความเป็นธรรม โดยยึดจำนวนประชากรเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาออก พ.ร.บ.ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา.

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า การที่พระใบฎีกาคฑาวุธ คเวสกธมฺโม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ... 19 ส.ค. 2559 00:05 19 ส.ค. 2559 00:36 ไทยรัฐ