วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดต่างด้าว ไฟเขียวต่างชาติลงทุนในไทย 28 ราย เงินลงทุน 652 ล้าน

บอร์ดต่างด้าว อนุญาตต่างชาติประกอบธุรกิจในไทย 28 ราย ลดลง 3% เงินลงทุน 652 ล้านบาท ลด 62% เหตุปีก่อน มีการอนุญาตธุรกิจใช้เงินลงทุนสูง-เกิดการจ้างงานคนไทย...

วันที่ 18 ส.ค. 59 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในเดือน ส.ค. 59 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทย 28 ราย ลดลง 3% เทียบกับเดือน ส.ค. 58 นำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจ 652 ล้านบาท ลดลง 62% เพราะเดือน ส.ค. 58 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการกู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และก่อให้เกิดการจ้างงานคนไทย 432 ราย ส่วนในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 59 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย 238 ราย ลดลง 12% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเงินลงทุน 5,117 ล้านบาท ลดลง 50% 

สำหรับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธุรกิจในไทย ได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 7 ราย มีเงินลงทุน 245 ล้านบาท ได้แก่ บริการด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย บริการให้ใช้ช่วงสิทธิโปรแกรมซอฟต์แวร์ บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตลาด และบริการให้เช่าพื้นที่อาคาร โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์, ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า และคู่ค้า 1 ราย มีเงินลงทุน 102 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง โดยเป็นคนต่างด้าวจากญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ยังได้อนุญาตธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทน สำนักงานภูมิภาค 9 ราย มีเงินลงทุน 27 ล้านบาท เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนให้สำนักงานใหญ่ และเป็นการให้คำแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากจีน สิงคโปร์ และฮ่องกง, ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ/คู่สัญญาเอกชน 6 ราย มีเงินลงทุน 239 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม บริการจัดหา ก่อสร้างและติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูง บริการตรวจสอบคุณภาพและเก็บรักษาท่อน้ำมัน โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์

นอกจากนี้ ยังรวมถึงธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง 5 ราย มีเงินลงทุน 39 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การค้าปลีกแม่พิมพ์ ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะของยานยนต์ การค้าส่งอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกประตูของสถานที่ต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากญี่ปุ่น อิตาลี และเยอรมนี.

บอร์ดต่างด้าว อนุญาตต่างชาติประกอบธุรกิจในไทย 28 ราย ลดลง 3% เงินลงทุน 652 ล้านบาท ลด 62% เหตุปีก่อน มีการอนุญาตธุรกิจใช้เงินลงทุนสูง-เกิดการจ้างงานคนไทย 18 ส.ค. 2559 15:36 18 ส.ค. 2559 18:56 ไทยรัฐ