วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.จ่อเปิดโรดแม็ป แผนการทำงานรอบใหม่ 22 ส.ค.นี้ ถกปฏิรูป 6 เรื่อง

สปท.เตรียมเปิดแผนการทำงานรอบใหม่ 22 ส.ค.นี้ สัปดาห์หน้าเตรียมพิจารณาวาระปฏิรูปประเทศ 6 เรื่อง

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.59 ที่รัฐสภา คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) ว่า หลังจากที่ประชุม สปท.ได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ทั้ง 12 คณะ ไปปรับแผนการทำงานเพื่อเร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เป็นผลสำเร็จ รวมทั้งขับเคลื่อนร่างกฎหมายที่ออกมาเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ซึ่งวิป สปท.พิจารณาผลการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศแล้ว โดยจะนำมาแจ้งต่อที่ประชุม สปท.ในวันที่ 22 ส.ค.นี้ 

สำหรับการประชุม สปท.ระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค.นี้ จะพิจารณาเรื่องที่ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พิจารณาเสร็จแล้ว 6 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่องการพัฒนาและบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กเป็นคนดี ของ กมธ.ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม 2. เรื่องการปฏิรูประบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประโยชน์สาธารณะ ของ กมธ.ด้านการสื่อสารมวลชน 3. เรื่องโครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ฉบับ ของ กมธ.ด้านการปกครองท้องถิ่น

คุณหญิงพรทิพย์ กล่าวต่อว่า 4. เรื่องการบริหารราชการกรุงเทพมหานครและร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล 2 ฉบับ ของ กมธ.ด้านการปกครองท้องถิ่น 5. เรื่องการปฏิรูประบบการบริหารงานเมืองพัทยาและร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและท้องถิ่นโดยรอบ จำนวน 2 ฉบับ ของ กมธ.ด้านการปกครองท้องถิ่น และ 6. เรื่องการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เมืองที่มีลักษณะพิเศ จำนวน 1 ฉบับ ของ กมธ.ด้านการปกครองท้องถิ่น.

สปท.เตรียมเปิดแผนการทำงานรอบใหม่ 22 ส.ค.นี้ สัปดาห์หน้าเตรียมพิจารณาวาระปฏิรูปประเทศ 6 เรื่อง 18 ส.ค. 2559 15:16 18 ส.ค. 2559 15:44 ไทยรัฐ