วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ที่ดิน–โยธา–ปภ.เกษียณ

ที่ดิน–โยธา–ปภ.เกษียณ

โดย ซี.12
19 ส.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

รายการเกษียณอายุราชการของข้าราชการมหาดไทยในจังหวัดต่างๆยังมีของกรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีก 3 กรม

ของ กรมที่ดิน นั้น ที่เกษียณไปพร้อมกับ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดี มีตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ได้แก่

1.นายฉลาด ทำนุพรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม 2.นายธีรศักดิ์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม 3.นายนิมิตร ปัทมาคม ผู้ตรวจราชการกรม 4.นายวิรัช ภูมิพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรม 5.นายวิโรจน์ เตชะจันตะ ผู้ตรวจราชการกรม 6.นายสมพร พรหมพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม 7.นายสุรพงษ์ ไชยนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดที่เกษียณมี 1.นายเกษม สินสุวรรณาภรณ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 2.นางฐิติรัตน์ เพ็ชรพล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร 3.นางณัทปภา ปาละสิงห์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปราจีนบุรี 4.นางสาวประทุม เผือกน่วม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง 5.นางพัชรี คำภู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่

6.นายไพบูลย์ นิรุกติศาสตร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 7.นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 8.นางวิไลวรรณ บุญนวล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 9.นายเสถียร พลจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย 10.นายอรรถพร พันธุโกวิท เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ส่วน กรมโยธาธิการและผังเมือง มีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญที่เกษียณคือนางสาวศัณสณีย์ ศิลป์เบ็ญจพร ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนวิศวกรรม (วิศวกรโยธา) สำนักวิศวกรมการผังเมืองส่วนตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ได้แก่

1.นางวนิดา วานิช ผู้ตรวจราชการกรม 2.นายโฆษิต ต้องวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐาน 3.นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.นางทิพวรรณ แสงทองฉาย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม 5.นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

สำหรับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงที่เกษียณคือ 1.นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 (ปทุมธานี) 2.นายสุรชัย ธัชกวิน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 (สุพรรณบุรี) 3.นายโส เหมกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 (สงขลา)

นอกจากนี้ ยังมี ผู้ตรวจราชการกรม ของกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ กรมการปกครอง ที่ยังไม่ได้แจ้งในคราว ที่แล้วคือ 1.นางคำแข ธรรมนิยาย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 2.นายเส่ง สิงห์โตทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 3.นางสาวอัจฉรา วงษ์เอก ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.นายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาท้องถิ่น 5.นายสุรพล สุวรรณานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 6.นายวิโรจน ศรีสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 7.นายนิพนธ์ อินทรสกุล ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต.

ยังเหลือแต่ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่เกษียณในปีนี้ที่จะนำเสนอภายหลัง.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้