วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ยึดอายัดทรัพย์ พ.ต.ท.บรรยินกับพวก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ปปง. ยึดอายัดทรัพย์พร้อมดอกผลที่เกี่ยวกับการกระทำผิด จำนวน 2 รายการ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก ไม่เกิน 90 วัน 

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐาน

ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ใช้อํานาจตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทําผิดรายพันตํารวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก ไว้ชั่วคราว จํานวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด รายพันตํารวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก ไว้ชั่วคราว จํานวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอให้ผู้เสียหายท่ีได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทําความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้น และไม่อาจดําเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือ ดําเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจํานวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ปปง. ภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ตามแบบคําร้องเพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งให้นําทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amlo.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สุทธิศักดิ์ สุมน พนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปง.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ปปง. ยึดอายัดทรัพย์พร้อมดอกผลที่เกี่ยวกับการกระทำผิด จำนวน 2 รายการ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก ไม่เกิน 90 วัน 18 ส.ค. 2559 01:31 18 ส.ค. 2559 03:38 ไทยรัฐ