วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยื่น สนช.ชงร่างกฎหมายนมัสการสังเวชนียสถาน

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่รัฐสภา พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม หัวหน้าหน่วยวิชาการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ยื่นหนังสือ พร้อมร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน พ.ศ....ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายพงศ์กิตต์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนประธาน สนช.รับหนังสือแทน โดยในหนังสือระบุว่า ด้วยประเทศไทยมีประชากรจำนวนมากกว่าร้อยละ 90 นับถือพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ยังขาดการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสไปนมัสการสังเวชนียสถาน โดยปัจจุบันนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่เคยมีโอกาสไปนมัสการสังเวชนียสถานอันเป็นบ่อเกิดแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นกุศลครั้งหนึ่งในชีวิต ทั้งจะทำให้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้กระจ่างขึ้น

นายพงศ์กิตต์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะระดับพระราชบัญญัติ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนไปนมัสการสังเวชนียสถาน และควบคุมดูแลการจัดบริการไปนมัสการสังเวชนียสถานให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีหลักประกันในการเดินทาง และป้องกันการหาประโยชน์อันมิชอบ ตลอดถึงยังไม่มีสำนักงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน จึงเสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน พ.ศ...ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ.

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่รัฐสภา พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม หัวหน้าหน่วยวิชาการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ยื่นหนังสือ พร้อมร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน 17 ส.ค. 2559 23:59 17 ส.ค. 2559 23:59 ไทยรัฐ