วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศิริราชจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อผู้พิการสายตาและการได้ยินเข้าถึงความรู้

เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็นและการได้ยิน ได้เข้าถึงเรื่องราวที่อยู่รอบตัวและซึมซับความรู้ด้านต่างๆ เช่นเดียวกับคนทั่วไป ทั้งประวัติศาสตร์ และทางการแพทย์ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เริ่มในปี 2556-2558 โดยนำเสนอเป็นนิทรรศการหมุนเวียน และเพื่อขยายโอกาสแก่ผู้บกพร่องทางการเห็นและผู้บกพร่องทางการได้ยิน อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 ส.ค. 2559 ทางหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชฯ จึงจัด

นิทรรศการเพื่อผู้บกพร่องทางการเห็นและได้ ยินอีกครั้ง ใน “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” และ “นิทรรศการจักษุวิทยา” ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน รพ.ศิริราช นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วย ฐาน การเรียนรู้สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น 22 ฐาน และ 17 ฐานการเรียนรู้สำหรับผู้บกพร่อง ทางการได้ยิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาถึงปัจจุบัน, เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการแพทย์ไทย, ประวัติโรงพยาบาลศิริราช, การสร้างทางรถไฟสายใต้ และ วิถีชุมชนบางกอกน้อย ซึ่งผู้บกพร่องทางการเห็น และได้ยิน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์ทันสมัย พร้อมสิ่งแสดงจำลองช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ส่วน “นิทรรศการจักษุวิทยา” จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศของห้องตรวจโรคตาในอดีต รู้จักเครื่องมือของจักษุแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค อาทิ กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตา เครื่องวัดลานสายตา และวัตถุจัดแสดงที่หาชมได้ยาก เช่น เลนส์ ของต้อกระจกจากผู้ป่วยนับพันราย และเครื่องมือผ่าตัด ดวงตาของศิริราชในอดีต ความพิเศษของนิทรรศการทั้ง 2 นี้ คือ ทั้งผู้พิการและบุคคลทั่วไป สามารถเรียนรู้เรื่องราวใน พิพิธภัณฑ์ฯไปพร้อมๆกันได้ในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์.เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็นและการได้ยิน ได้เข้าถึงเรื่องราวที่อยู่รอบตัวและซึมซับความรู้ด้านต่างๆ เช่นเดียวกับคนทั่วไป ทั้งประวัติศาสตร์ และทางการแพทย์ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ... 17 ส.ค. 2559 13:23 17 ส.ค. 2559 13:48 ไทยรัฐ