วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จริยธรรมห่วงโซ่ธุรกิจ

ความจริงของ ห่วงโซ่ธุรกิจ ที่จะช่วยขับเคลื่อนการผลิตและอุตสาหกรรมไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จก็คือ แรงงาน ซึ่งมาถึงจุดหนึ่ง การหยิบยกเอาประเด็นการใช้แรงงานในกระบวนการผลิตอย่างมีจริยธรรมกลายเป็นเงื่อนไขในเวทีการค้าโลกไปแล้ว

การแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีการละเมิดมาโดยตลอดจนกระทั่งองค์กรโลก ให้ความสำคัญและเอามาเป็นประเด็นในการทำการค้าระหว่าง ประเทศคู่ค้าด้วยกัน และเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันทางการค้า จึงถูกจับตาเป็นพิเศษ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ มีการบูรณาการทำงานควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างจริงจัง เช่นการติดระบบติดตามเรือ การออก พ.ร.บ.ประมง กฎ กระทรวงคุ้มครองแรงงานประมงทะเล และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม เป็นต้น

ปัญหาแรงงานและสิทธิมนุษยชนไม่จำกัดวงอยู่แค่อุตสาหกรรมประมงเท่านั้น หลายอุตสาหกรรมกำลังตกเป็นเป้าของ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาแรงงานในกิจการปศุสัตว์ โดยมี สุวิทย์ สุมาลา รองปลัดแรงงาน เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่ติดตามผลการใช้แนวทางการปฏิบัติต่อการใช้แรงงานที่ดีในกิจการปศุสัตว์

ขณะเดียวกัน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ได้หารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไก่เพื่อการส่งออก หามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกภายในเดือนนี้

ในส่วนของภาคเอกชนเอง อาทิ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ได้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติด้านแรงงานเพื่อความยั่งยืน ด้วยการนำเอาหลักการปฏิบัติและมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐานแรงงานไทย แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี หรือจีแอลพี รวมถึงแนวทางของคู่ค้ามาประยุกต์ใช้ด้วย

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่กำหนดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ไอแอลโอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของห่วงโซ่การผลิตอาหาร อย่างมี จริยธรรม ปราศจากปัญหาแรงงานที่ผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิง

ความเชื่อมั่นทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะเป็นตัวกำหนดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวไปในทิศทางที่พัฒนาอย่างมีระบบตามสถานการณ์ของโลกหรือไม่

เพื่อนำประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นครัวโลกอย่างยั่งยืนในอนาคต.


หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

17 ส.ค. 2559 10:23 17 ส.ค. 2559 10:23 ไทยรัฐ