วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มือซ้าย–มือขวา

โดย ซี.12

เขียนถึงเรื่องราวคนมหาดไทยเกษียณอายุราชการในจังหวัดต่างๆคือผู้ว่าราชการจังหวัดและรองแล้ว

ขอบันทึกให้เข้าชุดกันไปเลยว่ามีอยู่อีก 2 ตำแหน่งที่เปรียบเสมือน มือซ้าย และ มือขวา ของ ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด กับ ปลัดจังหวัด

ตำแหน่งแรกเปรียบเสมือนฝ่ายเสนาธิการ ดูแลงานเอกสารการนัดหมายประชุมแก้ปัญหา ตำแหน่งหลังควบคุมการปฏิบัติการในพื้นที่ดูแลตั้งแต่นายอำเภอลงไปถึง อส.

ทั้งสองตำแหน่งนี้อยู่ในประเภท อำนวยการระดับสูง ศักดิ์ศรีเท่ากับผู้อำนวยการสำนัก ผู้ตรวจราชการกรมในส่วนกลาง คือสามารถก้าวขึ้นสู่รองผู้ว่าฯได้เลย

ปีนี้มี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เกษียณอายุ 9 ราย คือ

1.นายชัชพลศิลป์ ประเสริฐศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ 2.นายทวี สุทธิถนอม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย 3.นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ 4.นายบัญญัติ ศรีอุทัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย 5.นายวลัญจกร ไกรเลิศ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก 6.นายสมทบ กุลชล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว 7.นายสมยศ วงศ์เจริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง 8.นายสิญจน์ เวชไพจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 9.นายสุชีพ พันธุ์จันทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ส่วน ปลัดจังหวัด มีเกษียณ 14 ราย คือ

1.นายโกสินทร์ ศรีเพชรพงษ์ ปลัดจังหวัดพิจิตร 2.นายชัยภัค สุนทรหงส์ ปลัดจังหวัดนครปฐม 3.นายฐานิต พรหมทอง ปลัดจังหวัดระนอง 4.นายถวิล ศิริสวัสดิลก ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี 5.นายธำรง เขมะรัตน์ ปลัดจังหวัดตรัง 6.นายปรีชา โชติทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดน่าน 7.นายพินิจ บุญวรรณ ปลัดจังหวัดยโสธร 8.นายเรวัต อัมพวานนท์ ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี 9.นายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร 10.นายวีระ เกิดศิริมงคล ปลัดจังหวัดสตูล 11.นายสฤษดิ์ ไสยโสภณ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 12.นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี ปลัดจังหวัดสกลนคร 13.นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น 14.นายอรรถสิทธิ์ สุขธรรมนิยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์

ยังมีพื้นที่เหลือขอบันทึกต่อไปถึงหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่ไปจากมหาดไทยและเกษียณในปีนี้คือ จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด ประเภทอำนวยการระดับสูง 7 รายคือ 1.นายทรงวุฒิ จันทร์ผ่องศรี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 2.นายพงษ์ศักดิ์ ชนะสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล 3.นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 4.นายวีรวัฒน์ วุฒิสาร ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 5.นายสมปราชญ์ จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ 6.นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกาญจน์ ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 7.นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย

พัฒนาการจังหวัด จาก กรมการพัฒนาชุมชน มี 7 ราย คือ 1.นายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา 2.นายดำรงชัย พุ่มสงวน พัฒนาการจังหวัดชลบุรี 3.นายประพันธ์ พรหมสมบูรณ์ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี 4.นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ 5.นางสาวศรีวรรณา จันทร์จิตรเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดสกลนคร 6.นางสุพัตรา แสงทอง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ 7.นายเสน่ห์ บุญสุข พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี 8.นายอรชุน ธิวรรณลักษณ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับรายการเกษียณของส่วนราชการอื่นในมหาดไทยยังมีอีกวัน.

“ซี.12”

17 ส.ค. 2559 09:53 17 ส.ค. 2559 09:53 ไทยรัฐ