วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยุทธศาสตร์เกษตร 4.0

ยุทธศาสตร์เกษตร 4.0

  • Share:

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว จำเป็นต้องมีกรอบการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศระยะ 20 ปี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อ กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี ภาคการเกษตร ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ทั้งหมดแล้ว 2 ครั้ง ครั้งต่อไปจะจัดประชุมกลางเดือน ก.ย.นี้ “ควรมีการกำหนดจุดยืนของภาคการเกษตรไทยในอนาคตชัดเจน และต้องมีประเด็นสอดคล้องกับการพัฒนาของภาคการเกษตรระดับโลก ที่จะพัฒนาไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0”

นายธีรภัทรกล่าวว่า การประชุมทั้ง 2 ครั้ง ได้สรุปแผนระยาวไว้ 10 ประเด็น คือ 1.ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 2.เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ 3.คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 5.พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้ทันสมัย 6.เน้นทำปศุสัตว์แปลงใหญ่ให้ความสำคัญกับอาหารสุขภาพ 7.เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 8.ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 9.เน้นทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 10.บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้