วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างภูมิคุ้มกันเด็กชูพลังบวก

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่เด็กเยาวชน ที่เคยขับรถในทางสาธารณะ 72 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมพลังบวก สร้างพลังจิตอาสาว่า นอกจากภาครัฐที่ต้องดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนแล้ว เด็กเยาวชนและครอบครัวทุกคนต้องรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติด้วย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจำเป็นต้องมีความสามารถในการดำรงชีวิตทั้งภายในและภายนอกครอบครัวอย่างเหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง ขณะที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างให้บุตรหลานมองเห็นคุณค่าตนเอง เกิดการยอมรับในความแตกต่าง รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล และมีจิตสาธารณะ

รมว.พม.กล่าวด้วยว่า เด็กและเยาวชนเป็นช่วงวัยที่มีพลังบวกมาก ขณะเดียวกันก็มีสิ่งยั่วยุรอบด้าน จึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง โดยเฉพาะการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและครอบครัว สร้างทักษะชีวิตด้านต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมกล้าเผชิญปัญหาในสังคมอย่างเข้มแข็ง ซึ่งภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างครอบครัวที่มั่นคงและเข้มแข็งต่อไปในอนาคต สร้างภูมิคุ้มกันเด็กชูพลังบวก.

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่เด็กเยาวชน ที่เคยขับรถในทางสาธารณะ 72 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมพลังบวก สร้างพลังจิตอาสา 16 ส.ค. 2559 00:08 16 ส.ค. 2559 00:09 ไทยรัฐ