วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปศุสัตว์ชูโค-กระบือกู้ชาติ ส่งเสริมเกษตรกรนำร่อง 13 จังหวัด 2,000 ตัว

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคและกระบือ ตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยใช้งบประมาณโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ซึ่งปี 2559 มีเป้าหมายนำร่องส่งเสริมเกษตรกรใน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุทัยธานี นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี มุกดาหาร อุดรธานี เชียงราย พะเยา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวมาเลี้ยงกระบือทดแทนจำนวน 1,400 ตัว และโคเนื้อ 600 ตัว เกษตรกรรวม 400 ราย พร้อมส่งเสริมให้ปลูกพืชอาหารสัตว์ รวม 2,000 ไร่ หรือรายละ 5 ไร่ เพื่อสร้างอาชีพใหม่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

“ทั้งนี้ มีแผนเร่งส่งมอบโคและกระบือตั้งท้องหรือติดลูกให้เกษตรกรไปเลี้ยงรายละ 5 ตัว โดยเกษตรกรต้องส่งคืนลูกโคและกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือน 5 ตัวแรกของฝูงภายในระยะเวลา 5 ปี ส่วนที่เหลือจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร จากนั้นจะนำลูกโคและกระบือที่ได้รับคืนขยายผลสู่เกษตรกรรายใหม่อีก 400 ราย โดยยึดเงื่อนไขเดียวกัน คือ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ และปลูกพืชอาหารสัตว์รายละ 5 ไร่ รวมพื้นที่ 2,000 ไร่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายลูกโคและกระบือ รายละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ปี ทั้งยังมีรายได้จากการจำหน่ายมูลโค-กระบือแห้งปีละประมาณ 20,000 บาท หากนำไปหมักจะเพิ่มมูลค่าตันละ 4,000-5,000 บาท หรือประมาณ 40,000-50,000 บาท/ปี”

นอกจากนี้ ในปี 2560 กรมปศุสัตว์ได้มีแผนส่งเสริมให้เกษตรกรปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวลงอีก 150,000 ไร่ เพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวที่เกินความต้องการบริโภคภายในประเทศและส่งออก โดยจะปรับเปลี่ยนพื้นที่มาเลี้ยงโคเนื้อทดแทน 120,000 ไร่.

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคและกระบือ ตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 13 ส.ค. 2559 00:03 13 ส.ค. 2559 00:47 ไทยรัฐ