วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลอดแผนขับเคลื่อนปฏิรูประบบสาธารณสุข 3 ด้าน

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข ที่จะเกิดขึ้นภายใน 18 เดือน และแนวทางปฏิรูปต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561-2565 โดยได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข 3 ด้านคือ 1.ด้านระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แพทย์แผนไทยและศูนย์กลางด้านการแพทย์ โดยจะปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิรองรับรัฐธรรมนูญใหม่ ตั้งเป้า 10 ปีข้างหน้า คนไทยทุกคนจะมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัวในสัดส่วนที่เหมาะสม มีหมอครอบครัว 1 ทีมต่อ 10,000 คน ดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวอีกว่า 2.ด้านการคลังสุขภาพและประกันสุขภาพ ได้นำเสนอเป้าหมายของการปฏิรูปและการขับเคลื่อนที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงความทันเวลา และมีคุณภาพ และ 3.ด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ ได้มีการนำเสนอเรื่องการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ มีการกระจายเพียงพออย่างเป็นธรรม วางระบบข้อมูลกำลังคน การผลิตและพัฒนาคน ระบบการจ้างงาน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง พ.ร.บ.การจัดการยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข พ.ศ...... ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ พ.ศ.....

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข 12 ส.ค. 2559 00:19 12 ส.ค. 2559 00:19 ไทยรัฐ