วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดึงผู้สูงวัยกลับมาทำงาน

ดึงผู้สูงวัยกลับมาทำงาน

  • Share:

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขณะนี้สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จากการที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปราว 20% ของประชากรท่องเที่ยว โดยในสัปดาห์หน้า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะนำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือกับหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น ในการจัดหามาตรการส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการทำงานของผู้สูงอายุที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ได้เตรียมโครงการหรือช่องทางให้ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยว เข้ามาเป็นผู้ฝึกอบรม (Training) องค์ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติให้กับคนรุ่นใหม่ในสาขาวิชาชีพด้านท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ปัญหาด้านบุคลากรยังเป็นความกังวลอันดับหนึ่ง เพราะขาดการเชื่อมโยงทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารับช่วงธุรกิจ

ดังนั้น หากส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซึมซับเรื่องของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการต้อนรับในแบบฉบับของไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากอดีต มาถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้ ก็จะตอบสนองแนวคิดของรัฐบาล และแก้ไขปัญหาหลักของการท่องเที่ยวได้พร้อมกัน

ทั้งนี้ ตั้งเป้าด้วยว่าจะส่งเสริมให้ใช้มาตรการดังกล่าวขยายผลไปยังหน่วยงานระดับท้องถิ่น เนื่องจากตามแนวคิดหลักของการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน คือ ต้องการกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ทั่วถึง แต่เมื่อขยายไปแล้วเกิดการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยว เช่น 12 จังหวัดในโครงการเมืองต้องห้ามพลาด แต่ปรากฏว่ายังพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร จึงต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่เข้ามารองรับกระแสการท่องเที่ยวในชุมชน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้