Thairath Logo
กีฬา

เฮ! ของขวัญวันแม่ 12 สิงหา ดีเดย์ เพิ่มค่าทำฟันผู้ประกันตน 900 บ./ปี

Share :

ดีเดย์ 12 สิงหา ของขวัญวันแม่ ให้ผู้ประกันตน รับสิทธิทำฟัน 900 บาท/ปี จากเดิม 600 นำร่องกทม. 12 เขตพื้นที่ และ 18 จังหวัด ไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมปรับพ.ร.บ.กองทุนทดแทนฯ จ่อขยายสิทธิลูกจ้างทุพพลภาพ-ตาย...
         
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ตามที่ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการปฏิรูปองค์กรและพัฒนาสิทธิประโยชน์ ของกองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกันตน/ลูกจ้าง เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการ กรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุด ถอน และผ่าฟันคุด จาก 600 บาท/ราย/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/ราย/ปี

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยจ่ายตามอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์กำหนด บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 2559 เพื่อเป็นของขวัญวันแม่ให้กับผู้ประกันตน

สำหรับการนำร่องการใช้สิทธิทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทันตกรรม มีจังหวัดนำร่องดังนี้ กรุงเทพมหานคร 12 เขตพื้นที่ และ 18 จังหวัด (ปทุมธานี อ่างทอง สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร พังงา สตูล จันทบุรี บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ เชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี) โดยมีการประกาศรับสมัครสถานพยาบาลตั้งแต่วันที่ 15-19 ส.ค. 2559 ลงนามบันทึกความร่วมมือในระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค. 2559 โดยสำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลนำร่องให้ทราบและผู้ประกันตน สามารถใช้บริการสถานพยาบาลนำร่องได้ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังระบุว่า ตามที่พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสม และเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการของลูกจ้าง เช่น อัตราค่าทดแทนระยะเวลาจ่าย ค่าทำศพ ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพ เงื่อนไขการรักษาค่าฟื้นฟูในการทำงานฯลฯ สำนักงานประกันสังคมจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.เงินทดแทน เพื่อประโยชน์แก่นายจ้าง ลูกจ้าง อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ต.ค 2558 จึงมีการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. .... 

ส่วนสาระสำคัญในการแก้ไขกฎหมาย ดังนี้ 1. เพิ่มอัตราค่าทดแทนกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และตาย จากร้อยละ 60 ของค่าจ้าง เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง 2. เพิ่มค่าจัดการศพจากเดิมในอัตรา 100 เท่า ของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันสูงสุด เป็นไม่น้อยกว่า 100 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันสูงสุดตามประกาศกระทรวงแรงงาน 3. เพิ่มระยะเวลาจ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ จากเดิมจ่ายไม่เกิน 15 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี และกรณีตาย จากเดิม 8 ปี เพิ่มเป็น 10 ปี

4. เพิ่มบทบัญญัติลดการจ่ายเงินเพิ่มให้แก่นายจ้างในเขตท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติร้ายแรง หรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ 5. ลดอัตราเงินเพิ่มกรณีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 2 และกำหนดให้เงินเพิ่มต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย 6. ขยายความคุ้มครองตามกฎหมายไปถึงลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการทุกประเภท 7. แก้ไขให้สำนักงานประกันสังคมเป็นผู้กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดจากการทำงานเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน 8. เพิ่มบทกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการกองทุนเงินทดแทน และ 9. แก้ไขบทกำหนดโทษให้เหมาะสม

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559 คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่... ) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับข้อสังเกตของ กระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป.
         

อ่านเพิ่มเติม...