วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออกกำลังกาย

dopah.anamai.moph.go.th เป็นเว็บไซต์ของกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

รู้จักกรม ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน บริการประชาชน แจ้งเรื่องร้องเรียน ความรู้สุขภาพ อนามัยมีเดีย กระดานถามตอบ ดาวน์โหลด สื่อและเอกสารเผยแพร่ บทความวิชาการ จุลสารกองออกกำลังกาย โปรแกรมทดสอบ 3 กลุ่มวัย ฯลฯ...

http://dopah.anamai.moph.go.th

11 ส.ค. 2559 10:44 11 ส.ค. 2559 10:44 ไทยรัฐ