วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระปรีชาแผ่นดินพ่อ หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์ ทั่วประเทศ จะมีเป้าหมายในการพัฒนาฟื้นฟูผืนดินในแต่ละพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งในเรื่อง “ภูมิสังคม” หมายถึงว่า... สังคมในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกัน ปัญหาของแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกัน

ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น จะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์...สังคมวิทยาของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันด้วยเสมอ

ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...”

ส่วนหลักใหญ่ที่คล้ายกัน...การพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอน

โดยที่จะต้องทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งก่อน แล้วมีการพัฒนาต่อไป

ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ขณะเดียวกันจะต้องอนุรักษ์...พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรู้เทคนิควิชาการสมัยใหม่พร้อมๆกันไปด้วย

“หญ้าแฝก” เป็นอีกพืชมหัศจรรย์ที่พระองค์ท่านนำมาปรับปรุง ฟื้นฟูดิน

สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน บอกว่า พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมุ่งมั่นศึกษาหนทางในการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งเกิดผลเสียต่อพื้นที่ปลูกพืช ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้น...

ส่งผลกระทบต่อ “พืช”...ทำให้ผลผลิตพืชไม่ได้ปริมาณและคุณภาพ

“พระองค์ได้ทรงเห็นถึงศักยภาพของหญ้าแฝกในการที่จะนำมาปลูกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อแก้ปัญหา พระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกตลอดจนพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้ทรงงานสาธิตด้วยพระองค์เองในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ นับว่าเป็นมงคลยิ่งแก่พสกนิกรของพระองค์”

ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและวิธีปฏิบัติที่เน้นความเป็นจริงของพระองค์ ได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ความกระตือรือร้นแก่บรรดาพสกนิกรและบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน

“พระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกมีการขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแบบค่อยเป็นค่อยไป จากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่ง...สิ่งที่เกษตรกรได้รับภายหลังจากการปลูกหญ้าแฝกคือผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น”

ความมั่นคงและสวยงามของพื้นที่ปลูกพืชและที่อยู่อาศัย ซึ่ง “หญ้าแฝก” เป็นพืชที่ช่วยปกปักรักษาทรัพยากรดินและน้ำ

โครงการ “รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559” เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ไปจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมพัฒนาที่ดิน...มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก ตลอดจนดำเนินการปลูกและส่งเสริมให้หน่วยงาน เครือข่าย ชุมชนต่างๆ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

“ให้เกษตรกร...ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ จงรักภักดี ...สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ร่วมมือกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดิน...น้ำ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม”

เป้าหมาย... 70 ล้านกล้า 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร...ดำเนินการ โดยสถานีพัฒนาที่ดิน 77 แห่ง จนถึงขณะนี้...เดือนกรกฎาคม 2559 ปลูกหญ้าแฝกไปแล้ว 54 ล้านกล้า

“หญ้าแฝก”...เป็นพืชพื้นเมืองชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่มีการกระจายตัวอยู่ในสภาพนิเวศต่างๆ จึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ สามารถเจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด

ทั้งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด ดินทราย ดินตื้น ดินลูกรังและดินปนกรวด ดินเหมืองแร่ร้าง ดินเค็ม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการปลูกจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจนกว่ากล้าหญ้าแฝกจะตั้งตัวเองได้ ซึ่งก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพียงแต่ใช้การปฏิบัติดูแลที่ประณีต รดน้ำ ใส่ปุ๋ยบำรุง

“การนำหญ้าแฝกไปปลูกใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายต่างๆ ควรพิจารณาถึงช่วงระยะเวลาที่ปลูกตามสภาพปัญหาต่างๆ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับดินที่ปลูก และมีความชื้นที่เหมาะสม ก็จะทำให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตเป็นรั้วแน่นและถาวรในระยะเวลาอันรวดเร็ว”

ไม่ลองไม่รู้ แล้วจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก...การแตกกอที่หนาแน่นเหนือดินจะช่วยดักตะกอนดิน เศษอินทรียวัตถุที่พัดพามากับน้ำ เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์หญ้าแฝกทางด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกได้ทั้ง...พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ดอน พื้นที่ราบ พื้นที่ลุ่ม พื้นที่แหล่งน้ำ ช่วยรักษาหน้าดิน ความอุดมสมบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปรีชาสามารถที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในด้านอื่นๆที่ชาวไทยและชาวโลกต่างซาบซึ้งกันเป็นอย่างดี เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยพระราชประสงค์ประการแรก คือ การทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะด้านอาหาร

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ทรงเน้นมิให้เกษตรกรพึ่งพาพืชเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว เพราะจะเกิดความเสียหายง่ายจากความแปรปรวนของตลาด และความไม่แน่นอนของธรรมชาติ

นอกจากนั้นยังมีโครงการพัฒนาด้านการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วยงานหลายประเภท โดยทั่วไปจะเป็นงานศึกษา วิจัย หาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำผลสำเร็จการทดลองไปขยายผลสู่ประชาชน ฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ในวิชาการเกษตรแผนใหม่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงส่งผลต่อความอยู่ดีกินดีของเกษตรกรอย่างมาก งานพัฒนาหลายพันโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของเกษตรกร จึงไม่แปลกที่พระองค์ท่านจะได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัลจากองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก

สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ฝากทิ้งท้ายว่า โครงการปลูกหญ้าแฝกครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี...สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำวิธีปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริที่พระราชทานนำมาปฏิบัติ

ผู้สนใจ...สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “สถานีพัฒนาที่ดิน” ทุกจังหวัดทั่วประเทศ.

11 ส.ค. 2559 10:38 11 ส.ค. 2559 10:38 ไทยรัฐ