วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 7 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ รัฐบาลจะจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ มณฑลท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรพระสงฆ์ 185 รูป รวมทั้งจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมหลากหลาย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

บทความของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ทรงงานหนักตรากตรำพระวรกายเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นเวลายาวนาน เป็นที่ยอมรับไม่เพียงแต่ในประเทศไทย หากแต่เป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การระหว่างประเทศ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติคุณด้านต่างๆมากมายหลายสาขา

พระองค์โปรดให้ตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ” เพื่อส่งเสริมและแนะนำราษฎรให้สามารถพัฒนาฝีมือของตนให้ดียิ่งขึ้น ทรงสละเงินส่วนพระองค์ให้เป็น เงินโบนัสให้สมาชิกผู้มีฝีมือเยี่ยมหรือมีความวิริยะอุตสาหะ เป็นประจำปี ทรงจัดตั้ง กลุ่มและศูนย์ศิลปาชีพขึ้นในหลายจังหวัด ของภาคต่างๆ และสรรหาผู้มีฝีมือเป็นครูสอนราษฎร

พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล ทรงตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะถูกทำลาย จึงเป็นที่มาของโครงการมากมาย เช่น โครงการป่ารักน้ำ ที่สอนให้ประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลป่าและอยู่อาศัยในป่า โดยไม่ทำลายป่า นำไปสู่โครงการปลูกป่าถวายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างบ้านป่ารักน้ำ เป็น “บ้านเล็กในป่าใหญ่” หรือหมู่บ้านป่ารักน้ำ และทรงห่วงใยสัตว์ป่าที่ถูก ล่าทำลายอย่างต่อเนื่อง พระองค์จึงทรงสนับ-สนุนงานอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าทั้งที่มีผู้ดำเนินการอยู่แล้ว และที่ทรงมีพระราชดำริของพระองค์เอง เช่น งานอนุรักษ์เต่าทะเลที่ อ.แกลง จ.ระยอง ที่พระราชทานที่ดินส่วน พระองค์เป็นที่ตั้งศูนย์อนุรักษ์

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ความว่า “สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง” หวังว่าพสกนิกรชาวไทยทั้งหลายจะได้น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตน และสันติสุขของประเทศชาติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ ในวันนี้ ข้าพระ-พุทธเจ้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระ-เจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน.

11 ส.ค. 2559 10:30 11 ส.ค. 2559 10:30 ไทยรัฐ