วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อนาคต ศอ.บต.

อนาคต ศอ.บต.

โดย ซี.12
12 ส.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทำให้การบริหารและการแก้ไข ปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว ทันต่อสถานการณ์

การดำเนินงานของ ศอ.บต.มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกย่อว่า กพต. จำนวน 36 คน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน มีรัฐมนตรี 17 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 11 คน ผู้แทนภาคประชาชน 5 คน เป็นกรรมการ มีเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ รวมทั้งเร่งรัด กำกับ ติดตาม การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบคือจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูลและบางอำเภอของจังหวัดสงขลา

สำหรับผู้บริหารในส่วนที่เป็นข้าราชการประจำนั้นปัจจุบันมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ เป็นเลขาธิการ มีรองเลขาธิการ 5 อัตรา แต่มีตัวคนดำรงตำแหน่งอยู่เพียง 3 อัตรา คือ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ นายจำนัล เหมือนดำ นายประสิทธ์ ชูเมือง

นอกจากนั้น ยังมีตัวแทนจากกระทรวงต่างๆ และกรมที่สำคัญเข้ามาร่วมเป็นผู้ช่วยเลขาธิการอีกเกือบ 20 ราย

ที่หยิบยกเอาเรื่องนี้มาเอ่ยถึงในวันนี้เพราะทราบว่าตัวเลขาธิการศอ.บต.คือ นายภาณุ อุทัยรัตน์ กำลังจะถึงเวลาเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 นี้

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในการรับราชการของ เลขาธิการภาณุ ตั้งแต่เป็นนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองปลัดกระทรวงมหาดไทย จนถึงเลขาธิการ ศอ.บต. ล้วนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเกือบทั้งชีวิต เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลงานสำคัญนี้ก็สามารถปฏิบัติให้บรรลุภารกิจได้อย่างดีเยี่ยม

จนมีการตั้งคำถามในละแวกภาคใต้ตอนล่างดังขึ้นหนาหูว่าต่อไปไม่มีเลขาภาณุแล้วใครจะมาทำแทน ฟังแล้วน่าภาคภูมิใจเพราะถ้อยคำเหล่านี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเหรียญตราใดๆ

เท่าที่ได้สดับรับฟังมาผู้คนในพื้นที่ต้องการคนที่รู้จริง เข้าใจและเข้าถึงมาสานต่องานนี้ จึงลองสอดส่ายสายตาและพลิกดูปูมหลังของข้าราชการที่เหมาะสมแล้วก็เห็นว่ามีตัวตนที่เข้าสเปกอยู่หลายคนพอสมควรทีเดียว

อย่างเช่น ถ้าจะยึดตามธรรมเนียมเก่าๆเอาคนอาวุโสระดับรองปลัดกระทรวงที่มีประสบการณ์ในพื้นที่มาเป็นก็มีอยู่คนหนึ่งคือ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมาก่อน

ถ้าจะเลือกเอาจากผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดดเด่นที่สุดเพราะเคยเป็นผู้ว่าฯยะลาและสตูลมาก่อนหน้านี้ และเป็นชาวอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส ประสบการณ์ในพื้นที่เพียบ อีกคนก็คือ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เคยทำงานใน ศอ.บต.มายาวนานและเคยเป็นรอง ผวจ.ปัตตานีมาก่อน อีกรายเคยเป็นนายอำเภอในพื้นที่และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

และทำงานใน ศอ.บต.มานาน ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการ ศอ.บต.คือ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ แต่มีข้อด้อยตรงที่ไม่เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

ที่สำคัญที่สุดที่จะต้องบอกกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.โดยตรงว่า งาน ศอ.บต. เป็นงานปฏิบัติการในสายพลเรือนโดยตรงโปรดอย่าเอาทหารเข้ามาคุมเลย.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้