วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระตุ้นคนไทยรู้ รธน.ด้านศิลปวัฒนธรรม-ศาสนา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า ภายหลังการลงประชามติที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง ในส่วนของ วธ. ได้เตรียมดำเนินการรองรับการประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจะเร่งรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยสู่ใจประชาชน และส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อผลักดันการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และภาพลักษณ์ของประเทศ

รมว.วัฒนธรรมกล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นสำคัญเกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ประกอบด้วย 11 มาตรา อาทิ สิทธิและเสรีภาพด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรมตามมาตรา หน้าที่ของปวงชนชาวไทยรัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ ความสงบสุขของประชาชน รัฐต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ อนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการและใช้หรือจัดให้มีประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการ เป็นต้น.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า ภายหลังการลงประชามติที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง ... 11 ส.ค. 2559 00:16 11 ส.ค. 2559 00:17 ไทยรัฐ