วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนอนกออ้อยระบาด แนะวิถีธรรมชาติบำบัด

กอง​ส่งเสริม​การ​อารักขา​พืช​และ​จัดการ​ดิน​ปุ๋ย กรม​ส่งเสริม​การ​เกษตร ให้​ข้อมูล​ด้วย​ใน​ระยะ​นี้​พบ​หนอน​กอ​อ้อย​ระบาด​ใน​พื้นที่​ปลูก​อ้อย​ที่​สำคัญ​ของ​ประเทศ​ใน​หลาย​จังหวัด

โดย​มี​ผีเสื้อ​กลางคืน​มา​วางไข่​บน​ใบ​อ้อย เมื่อ​ฟัก​ออก​มา​เป็น​ตัว​หนอน จะ​อยู่​รวม​กัน​เป็น​กลุ่ม​กัด​กิน​อยู่​บริเวณ​ผิว​ใบ​หรือ​หน่อ​อ้อย​เป็น​ระยะ​เวลา​สั้นๆ จาก​นั้น​จะ​เจาะ​เข้าไป​ภายใน​ลำ​ต้น​ที่​อยู่​หนอนกออ้อยระบาด แนะวิถีธรรมชาติบำบัดกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ข้อมูลด้วยในระยะนี้พบหนอนกออ้อยระบาดในพื้นที่ปลูกอ้อยที่สำคัญของประเทศในหลายจังหวัด โดยมีผีเสื้อกลางคืนมาวางไข่บนใบอ้อย เมื่อฟักออกมาเป็นตัวหนอน จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกัดกินอยู่บริเวณผิวใบหรือหน่ออ้อยเป็นระยะเวลาสั้นๆ จากนั้นจะเจาะเข้าไปภายในลำต้นที่อยู่บริเวณผิวดิน และตัวหนอนทั้งหมดจะเข้าไปรูเดียวกัน ทำลายต้นอ้อยอยู่ข้างในลำต้น ทำให้ส่วนยอดเหี่ยวแห้ง อ้อยไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ถ้าระบาดมากๆ จะทำให้อ้อยสูญเสียน้ำหนักและความหวาน

ประกอบกับหนอนกออ้อยมีลักษณะอุปนิสัยชอบการเคลื่อนย้าย หลังจากทำลายหน่ออ้อยที่อยู่อาศัยให้ตายไปแล้ว จะย้ายไปทำลายหน่อใหม่ ดังนั้น หนอนกออ้อย 1 ตัว จึงสามารถทำลายอ้อยได้ 3-4 หน่อ หลังจากนั้นก็จะเข้าดักแด้อยู่ภายในลำต้น

นอกจากนั้นหนอนกออ้อยยังสามารถทำลายอ้อยได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต ทำลายหน่อเมื่ออ้อยยังเล็กอยู่ ถ้าอ้อยอยู่ในระยะย่างปล้องและระยะเจริญเติบโตเต็มที่ หนอนกออ้อยจะเข้าทำลายตั้งแต่ระยะแตกกอจนถึงอ้อยเป็นลำได้เช่นกัน
สำหรับวิธีการป้องกันกำจัด กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย แนะนำให้เกษตรหมั่นสำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกอ้อย พันธุ์มาร์กอสคิว 130 ให้ระวังเป็นพิเศษเพราะเป็นพันธุ์ที่หนอนกออ้อยชอบมาก ถ้าพบการระบาดให้ตัดอ้อยทิ้งและนำหนอนไปทำลายหรือประกอบอาหาร

ถ้าพบการทำลายไม่เกิน 5% ให้ใช้ แมลงหางหนีบ ปล่อยในอัตรา 500 ตัวต่อไร่ เพื่อทำลายไข่และตัวอ่อนของหนอนกอ หรือใช้ แตนเบียน ไข่ทริโครแกรมม่า ปล่อยในอัตรา 12,000-20,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง เพื่อควบคุมปริมาณไข่หนอนกอให้น้อยลง โดยปล่อย 5 ครั้ง แต่ละครั้งให้ห่างกัน 7-15 วัน ปล่อยหลังจากตัดอ้อยประมาณ 1 เดือน และในฤดูถัดไปไม่ควรเผาใบอ้อยเพราะจะเป็นการทำลายศัตรูธรรมชาติ เช่น มด ตัวห้ำ ตัวเบียน แมลงหางหนีบ แตนเบียนไข่ และแตนเบียนหนอน.บริเวณ​ผิว​ดิน และ​ตัว​หนอน​ทั้งหมด​จะ​เข้าไป​รู​เดียวกัน ทำลาย​ต้น​อ้อย​อยู่​ข้าง​ใน​ลำ​ต้น ทำให้​ส่วน​ยอด​เหี่ยวแห้ง อ้อย​ไม่​สามารถ​เจริญ​เติบโต​ได้ ถ้า​ระบาด​มากๆ จะ​ทำให้​อ้อย​สูญเสีย​น้ำหนัก​และ​ความ​หวาน
ประกอบ​กับ​หนอน​กอ​อ้อย​มี​ลักษณะ​อุปนิสัย​ชอบ​การ​เคลื่อน​ย้าย หลังจาก​ทำลาย​หน่อ​อ้อย​ที่​อยู่​อาศัย​ให้​ตาย​ไป​แล้ว จะ​ย้าย​ไป​ทำลาย​หน่อ​ใหม่ ดังนั้น หนอน​กอ​อ้อย 1 ตัว จึง​สามารถ​ทำลาย​อ้อย​ได้ 3-4 หน่อ หลังจาก​นั้น​ก็​จะ​เข้า​ดักแด้​อยู่​ภายใน​ลำ​ต้น

นอกจาก​นั้น​หนอน​กอ​อ้อย​ยัง​สามารถ​ทำลาย​อ้อย​ได้​ใน​ทุก​ระยะ​การ​เจริญ​เติบโต ทำลาย​หน่อ​เมื่อ​อ้อย​ยัง​เล็ก​อยู่ ถ้า​อ้อย​อยู่​ใน​ระยะ​ย่าง​ปล้อง​และ​ระยะ​เจริญ​เติบโต​เต็มที่ หนอน​กอ​อ้อย​จะ​เข้า​ทำลาย​ตั้งแต่​ระยะ​แตก​กอ​จนถึง​อ้อย​เป็น​ลำ​ได้​เช่น​กัน

สำหรับ​วิธีการ​ป้องกัน​กำจัด กอง​ส่งเสริม​การ​อารักขา​พืช​และ​จัดการ​ดิน​ปุ๋ย แนะนำให้​เกษตร​หมั่น​สำรวจ​แปลง​อ้อย​อย่าง​สม่ำเสมอ​ต่อ​เนื่อง โดยเฉพาะ​เกษตรกร​ที่​ปลูก​อ้อย พันธุ์​มาร์​กอส​คิว 130 ให้​ระวัง​เป็น​พิเศษ​เพราะ​เป็น​พันธุ์​ที่​หนอน​กอ​อ้อย​ชอบ​มาก ถ้า​พบ​การ​ระบาด​ให้​ตัด​อ้อย​ทิ้ง​และ​นำ​หนอน​ไป​ทำลาย​หรือ​ประกอบ​อาหาร

ถ้า​พบ​การ​ทำลาย​ไม่​เกิน 5% ให้​ใช้ แมลง​หาง​หนีบ ปล่อย​ใน​อัตรา 500 ตัว​ต่อ​ไร่ เพื่อ​ทำลาย​ไข่​และ​ตัว​อ่อน​ของ​หนอน​กอ หรือ​ใช้ แตน​เ​บี​ยน​ ไข่​ท​ริ​โค​ร​แก​รม​ม่า ปล่อย​ใน​อัตรา 12,000-20,000 ตัว​ต่อ​ไร่​ต่อ​ครั้ง เพื่อ​ควบคุม​ปริมาณ​ไข่​หนอน​กอ​ให้​น้อย​ลง โดย​ปล่อย 5 ครั้ง แต่ละ​ครั้ง​ให้​ห่าง​กัน 7-15 วัน ปล่อย​หลังจาก​ตัด​อ้อย​ประมาณ 1 เดือน และ​ใน​ฤดู​ถัด​ไป​ไม่​ควร​เผา​ใบ​อ้อย​เพราะ​จะ​เป็น​การ​ทำลาย​ศัตรู​ธรรมชาติ เช่น  มด  ตัว​ห้ำ ตัว​เ​บี​ยน  แมลง​หาง​หนีบ  แตน​เ​บี​ยน​ไข่​ และ​แตน​เ​บี​ยน​หนอน.

กอง​ส่งเสริม​การ​อารักขา​พืช​และ​จัดการ​ดิน​ปุ๋ย กรม​ส่งเสริม​การ​เกษตร ให้​ข้อมูล​ด้วย​ใน​ระยะ​นี้​พบ​หนอน​กอ​อ้อย​ระบาด​ใน​พื้นที่​ปลูก​อ้อย​ที่​สำคัญ​ของ​ประเทศ​ใน​หลาย​จังหวัด 10 ส.ค. 2559 14:55 10 ส.ค. 2559 14:56 ไทยรัฐ