วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น

โดย ซี.12

มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้อุทิศตนและสร้างผลงานดีเด่นไว้ในวงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

มีการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นไว้ดังต่อไปนี้

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมี 3 ประเภทคือ 1.นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ 1-3 คน มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และได้ปฏิบัติงานประจำทางด้านสังคมสงเคราะห์ มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งมิใช่นักบวช

2.ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 1-3 คน มีคุณสมบัติปฏิบัติงานประจำทางด้านสังคมสงเคราะห์ มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งไม่ใช่นักบวช

3.นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร 1-10 คน มีคุณสมบัติเป็นผู้ซึ่งอาสาช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในองค์การสวัสดิการสังคมและมีผลการปฏิบัติงานในด้านนี้มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ส่วนวิธีการสรรหานั้นผู้มีคุณสมบัติของบุคคลแต่ละประเภทสามารถเสนอชื่อตนเองได้ กรรมการบริหารของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าพิจารณาคัดเลือกเป็น

นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น และหน่วยงานราชการ องค์การสังคมสงเคราะห์เอกชน องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์การสาธารณประโยชน์ ก็สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิจะได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันสังคมสงเคราะห์ จำนวน 6 แห่ง คือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 6 คนร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกด้วย

เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณฯ ซึ่งมีคุณลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วย ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นขั้นสุดท้ายว่าสมควรจะประกาศเกียรติคุณ ผู้ใดเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี ในประเภทใด โดยพิจารณาข้อมูลที่คณะกรรมการดำเนินการเป็นสำคัญ

คุณลักษณะคร่าวๆของผู้เข้าสู่การคัดเลือกคือ 1.เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ 2.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเสียสละ และความสามารถในการพัฒนางานเชิงวิชาชีพ 3.ทัศนคติต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 4.การให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ในอดีตและปัจจุบัน 5.ความรู้ทางวิชาการสังคมสงเคราะห์และการนำหลักการไปปฏิบัติ 6.ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการและสังคม 7.เทคนิคและกลวิธีในการดำเนินงานเฉพาะตน 8.ประโยชน์ที่วงการสังคมสงเคราะห์ และสังคมจะได้รับในอนาคต 9.ผลงานที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อสังคมในอนาคต เป็นต้น

โปรดอดใจรอผลการคัดเลือกที่จะเสร็จสิ้นในไม่ช้านี้.

“ซี.12”

10 ส.ค. 2559 09:17 10 ส.ค. 2559 09:17 ไทยรัฐ