วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มก.สอนบัณฑิตรับมือศตวรรษ 21

จากการสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง “การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21” ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่า ตนเชื่อในพลังของอาจารย์ มก. ที่จะร่วมมือกันสร้างระบบการศึกษาที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งเรื่องผู้สูงวัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ความเหลื่อมล้ำทางสังคม กับดักรายได้ปานกลาง จึงต้องร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับผู้ประกอบการมากขึ้น เน้นการสอนด้วยเทคโนโลยี และเน้นการสอนนิสิตเกี่ยวกับ “ทำไม” มากกว่าสอนเน้น “อะไร”

ด้าน ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 เป็นการแข่งขันกับเทคโนโลยี เราต้องผลิตคนให้ทันกับเทคโนโลยี งานที่ต้องการในอนาคต คืองานที่คอมพิวเตอร์ทำได้ยาก และทักษะในอนาคตที่โลกต้องการคือ ความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีงานใดที่จะมั่นคงอีกต่อไป ถ้าไม่มีการปรับตัว ด้าน รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า เราอยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ต่อยอดด้วยเทคโนโลยี บัณฑิตที่ต้องการคือ เป็นคนที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง สนใจการเรียนรู้ มีจิตใจที่เปิดรับความแตกต่าง เคารพความเสมอภาค.

จากการสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง “การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21” ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่า ตนเชื่อในพลังของอาจารย์ มก. 9 ส.ค. 2559 00:15 9 ส.ค. 2559 00:16 ไทยรัฐ