วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดกสท.สั่งปรับสปริงส์นิวส์5หมื่นบาท

คาดโทษ “วอยซ์ทีวี”ไม่เลิกจ้อเจอดาบสอง

นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติเสียงข้างมาก สั่งปรับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ช่อง 19 คิดเป็นเงิน 50,000 บาท กรณีรายการเผชิญหน้า (Face Time) มีเนื้อหารายการที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลายฉบับทั้งฉบับ 97/2557 วันที่ 18 ก.ค.57 เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ คสช. ฉบับที่ 103/2557 วันที่ 21 ก.ค.57 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 เป็นการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตาม ม.37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งเตือนสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี กรณีการออกอากาศรายการ Tonight Thailand เมื่อวันที่ 25 พ.ค.59 เนื่องจากเนื้อหารายการมีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 อีกทั้งยังขัดข้อตกลง เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2558 ระหว่าง กสทช. กับวอยซ์ ทีวี อีก ดังนั้น จึงเห็นสมควรมีคำสั่งเตือนไปยังวอยซ์ ทีวี ให้ระงับการออกอากาศลักษณะต้องห้ามตามประกาศ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง อาจต้องสั่งปรับวันละ 20,000 บาท ไปจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่ง อีกทั้งประชุมบอร์ด กสท.ยังมีคำสั่งให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิ้ล ทีวี จำกัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด จัดทำแผนมาตรการเยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติมให้เป็นธรรมและครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ และให้ส่งแผนเยียวยาให้ กสทช.ภายใน 7 วัน หากฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็ต้องใช้มาตรการทางปกครองอื่นๆตามลำดับขั้นต่อไป.

นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติเสียงข้างมาก... 8 ส.ค. 2559 23:49 9 ส.ค. 2559 00:30 ไทยรัฐ