วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ อภัยโทษ 'ผู้ต้องราชทัณฑ์' เนื่องในวันมหามงคล

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ เนื่องโอกาส "70 ปีครองราชย์ ในหลวง-เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระราชินี"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2559 เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นับเป็นอภิลักขิตกาลสําคัญ สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมาตรา 261 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องเป็นผู้ที่เหลือโทษจำคุกอยู่ไม่เกินหนึ่งปี ผู้ได้รับโทษมาแล้วถึงวันที่ประราชกฤษฎีกานี้ใช้ บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของโทษ ผู้ต้องโทษที่มีลักษณะทุพพลภาพที่มีลักษณะเห็นได้ชัด รวมถึงผู้ป่วยโรคร้ายแรง เช่น ไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โดยต้องได้รับโทษแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือหนึ่งในสองของโทษ เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมที่เหลือโทษไม่เกิน 2 ปี ส่วนผู้ต้องโทษประหารชีวิตให้เหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต ให้ลดโทษเป็นกำหนดโทษ 50 ปี แล้วลดโทษตามลำดับ โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ เนื่องโอกาส "70 ปีครองราชย์ ในหลวง-เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระราชินี" 8 ส.ค. 2559 21:04 9 ส.ค. 2559 03:40 ไทยรัฐ