วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ด ขสมก. เอาแน่ อนุมัติจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน

บอร์ด ขสมก. อนุมัติจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน โดยบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ​คาด ลงนามกับคู่สัญญาภายใน 15 ส.ค. 59...

วันที่ 8 ส.ค.59 นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ในคราวประชุม คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 องค์การได้นำเสนอเรื่อง ขอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง โครงการประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน กับ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แต่เนื่องจาก กิจการร่วมค้า เจวีซีซี ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการทำสัญญาซื้อขายรถโดยสารดังกล่าว โดยอ้างว่า บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติขัดต่อข้อกำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 30 และ 31 และประกาศขององค์การ เลขที่ 04/2559 เรื่อง โครงการประกวดราคาซื้อ รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.10, 2.10 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ข้อที่ 6 ซึ่งกำหนดข้อความไว้เหมือนกันว่า “นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ” 

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ มีมติให้องค์การไปพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งองค์การได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การครบถ้วนทุกข้อแล้ว และในวันนี้ (8 ส.ค. 59) องค์การได้นำเสนอผลการดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ มีมติแล้ว ผลปรากฏดังนี้

1. บริษัทผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีงบการเงิน ยืนยันความถูกต้องทางบัญชีแล้ว ดังนั้น งบการเงินของบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด จึงเป็นไปตามเอกสารหลักฐานที่ได้รับและเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองทางบัญชีโดยทั่วไป

2. หน่วยราชการยืนยันว่า องค์การได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ถูกต้องแล้ว องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงสามารถก่อนิติสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน กับ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ได้

3. องค์การได้ตรวจสอบสัญญาคุณธรรม ตามข้อ 2.1.2 ที่กำหนดว่า ผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา หรือ ตัวแทน ต้อง “ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐอื่นต่อกรมสรรพากรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคสอง และองค์การได้ตรวจสอบแล้ว ผู้เข้าร่วมเสนอราคาปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยราชการกำหนด

4. การตรวจสอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศประกวดราคาขององค์การ

4.1 เป็นการตรวจคุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศ แต่ไม่ใช่การตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ต้องคัดกรองตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 30 และ 31

4.2 การตรวจคุณสมบัติตามประกาศ ข้อ 1.10, 2.10 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 6 องค์การได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนด

​คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างกว้างขวาง ละเอียด รอบคอบ ทุกประเด็นแล้ว จึงมีมติที่ประชุมอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดซื้อ จัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,389,710,819.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยมีเหตุผลดังนี้

1. บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่ขัดต่อประกาศขององค์การเลขที่ 04/2559 ข้อ 1.10, 2.10 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 6 ตามประกาศประกวดราคา และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ข้อ 30 และ 31

2. นโยบายของรัฐบาลเร่งรัดให้มีการดำเนินการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการรถโดยสารใหม่ที่มีมาตรฐานและคุณภาพดีขึ้น

3. การดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา 10 ปี จำนวน 489 คัน ครั้งนี้มีวงเงินถูกกว่าการประมูลครั้งก่อน ประมาณ 600 กว่าล้านบาท

4. คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้พิจารณาว่าองค์การดำเนินการถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกประการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลจากการที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดซื้อ จัดจ้าง

ทั้งนี้ โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน ในครั้งนี้ คาดว่าองค์การจะลงนามในสัญญา (ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด) กับ คู่สัญญา ได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 หรืออย่างช้าไม่เกินสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2559 หลังจากนั้น องค์การจะได้รถโดยสาร ปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ครบจำนวน 489 คัน ภายในเดือน พฤศจิกายน 2559 โดยจะมีการส่งมอบรถเป็นงวดๆ ตามกำหนดในสัญญา.

บอร์ด ขสมก. อนุมัติจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน โดยบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ​ 8 ส.ค. 2559 18:03 8 ส.ค. 2559 18:44 ไทยรัฐ