วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

7 เก้าอี้รองอธิบดี

โดย ซี.12

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีตำแหน่งรองอธิบดีว่างอยู่ 7 ตำแหน่งใน 6 กรม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรองว่างถึง 2 ตำแหน่ง

ส่วนกรมอื่นๆได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีตำแหน่งรองว่างกรมละ 1 ตำแหน่ง

กระบวนการคัดเลือกรองอธิบดีปีนี้เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกกรมและให้สิทธิสมัครข้ามกรมได้เต็มที่โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงเป็นประธานคัดเลือก

ตำแหน่งที่น่าสนใจมากเป็นอันดับหนึ่งคือ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีผู้สมัครลงสนามเข้ามาชิงชัยจำนวน 27 ราย ดังนี้

1.นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2.นายสมชาย เปรมพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 กรมป่าไม้ 3.นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 กรมป่าไม้ 4.นายสุรัติ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 5.นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้ 6.นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กรมป่าไม้ 7.นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก 8.นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 กรมป่าไม้ 9.นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานปลัดกระทรวง 10.นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

11.นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12.นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 13.นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร 14.นายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 15. นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16.นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 17.นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 กรมป่าไม้ 18.นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 19.นายสุรชัย อจลบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 20. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

21.นางณภัทรา ศิริลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการตรวจและประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวง 22.นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 กรมป่าไม้ 23.นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 24.นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25.นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 26.นายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 27.นางกรภัทร์ดำรงไทย ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

กลุ่มนี้กำหนดเข้ากระบวนการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคมนี้.

“ซี.12”

8 ส.ค. 2559 09:12 8 ส.ค. 2559 09:12 ไทยรัฐ