วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุมัติแผนจัดการกองทุนสื่อปลอดภัยฯ

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2559 ได้เห็นชอบแผนงานที่จะดำเนินการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ในระยะแรกสำหรับปีงบประมาณ 2559 (มิถุนายน-ธันวาคม 2559) เพื่อของบประมาณจาก กสทช. มาใช้ขับเคลื่อนงาน ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน ให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ 3. ยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 4.ยุทธศาสตร์สร้างความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกองทุนฯ

พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่างระเบียบและข้อบังคับตามที่คณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานของกองทุนฯ ได้แก่ 1.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ... 2.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ... 3. แนวทางการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4.ให้มีการขยายเวลาการจัดจ้างลูกจ้างของสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 5.ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนและค่ารับรอง พ.ศ...

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2559 ได้เห็นชอบแผนงานที่จะดำเนินการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ 8 ส.ค. 2559 01:04 8 ส.ค. 2559 01:04 ไทยรัฐ