วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"นิพิฏฐ์" ดันวัดเขียนฯ เป็น "วัดพระบรมธาตุ"

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง และ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้ร่วมกับ นายนริศ ขำนุรักษ์ และ น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมทำหนังสือเสนอ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เพื่อขอเปลี่ยนชื่อวัดเขียนบางแก้ว เป็น “วัดพระบรมธาตุเขียนบางแก้ว” จากประวัติศาสตร์พบว่า พระบรมธาตุที่บรรจุพระสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาคใต้ที่มีอายุเกิน 1,000 ปี มีอยู่ 4 แห่ง คือ ที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง พระธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และพระธาตุสวี จ.ชุมพร ตามปกติเจดีย์ที่บรรจุพระสารีริกธาตุของ พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่า “พระบรมธาตุ” บางแห่งที่ไม่ใช้ คำว่า พระบรมธาตุก็ได้เปลี่ยนไปใช้พระบรมธาตุแล้ว เช่น วัดพระธาตุสวี ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น “พระบรมธาตุสวี” หากจะนับความใหญ่โตของพระเจดีย์ เจดีย์วัดเขียนบางแก้วนับได้ว่าเป็นรองเพียงพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช การเปลี่ยนชื่อใช้คำนำหน้าว่า “พระบรมธาตุ” จึงน่าจะเหมาะสมและเป็นสิริมงคลแก่ จ.พัทลุง และศาสนิกชนทั่วไป

สำหรับวัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน ตั้งอยู่ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษ ที่ 13 มีอายุกว่า 1,000 ปี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศลังกา เมื่อ พ.ศ.1493 กรมศิลปากรได้ประกาศ ขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 54 วันที่ 3 มกราคม 2480 และประกาศเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 65 วันที่ 22 เมษายน 2529 เนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา

ทางด้านนายเรืองเดช เรืองพริ้ม ส.จ.พัทลุง เขต อ.เขาชัยสน เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากวัดเขียนบางแก้วถือเป็นวัดที่เก่าแก่ เป็นโบราณสถานที่สำคัญ เป็นวัดที่โดดเด่นมีชื่อเสียง ของ จ.พัทลุง และภาคใต้ ทั้งเป็นวัดที่มีพระบรมธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแห่งเดียวของพัทลุง.

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง และ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้ร่วมกับ นายนริศ ขำนุรักษ์ และ น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมทำหนังสือเสนอ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง... 7 ส.ค. 2559 07:26 7 ส.ค. 2559 07:26 ไทยรัฐ