วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวธ.ใช้ผลวิจัยดันงานวัฒนธรรมสู่ประเทศไทย 4.0

ขอบคุณภาพจาก : เว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวเปิดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 6” ว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กำหนดกรอบการใช้วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ใน 3 มิติ ตามนโยบายรัฐบาล คือ สร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรม การสร้างรายได้และความมั่งคั่งจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งใช้วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ สวธ.เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานของความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่สินค้า และบริการทางวัฒนธรรม

อธิบดี สวธ. กล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นแนวทางสำคัญนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของนักวิจัยทางวัฒนธรรมมามีบทบาทในการวางแนวทางพัฒนา ขับเคลื่อน ดำเนินงานวัฒนธรรมให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ประสบการณ์ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ รวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรม เข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมนำสู่การปฏิบัติจริง ให้เหมาะสมกับกลุ่มคนแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของคนไทย เช่น ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัฒนธรรมของกลุ่มชนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.

นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวเปิดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 6” ว่า... 5 ส.ค. 2559 23:59 6 ส.ค. 2559 00:17 ไทยรัฐ