วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 06/08/59

คนฉลาดขวนขวายและกล้าที่จะเริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆ เพราะนั่นหมายถึงก้าวแรกสู่ปลายทางแห่งความสำเร็จในชีวิต

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้ คนกล้า เดินถึงเส้นชัยแห่งความสำเร็จในเร็ววัน พร้อมอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงงานสัตว์เล็ก วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่เกิน 2 ปี) ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างดี สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และทำงานเป็นกะได้ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สนใจสมัครทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-9773 ถึง 8 ส.ค.นี้

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รับ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี (รับถึง 8 ส.ค.นี้), เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ ม.6 รับถึง 16 ส.ค.นี้ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://satit-e-edu.chula. ac.th สอบถามที่หน่วยบุคคล โทร. 0-2218-2742

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และทำงานเป็นกะได้, เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (นักการภารโรง) P9 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถจับบังคับสัตว์ได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และทำงานเป็นกะได้ (หากมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สำหรับผู้สมัครเพศชายทุกตำแหน่งต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สอบถามที่ ฝ่ายบริหารคณะฯ (หน่วยการเจ้าหน้าที่) โทร. 0-2218-9773, 0-2218-9775 ถึง 11 ส.ค.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ พนักงานการเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน การบัญชี หรือ การเงิน สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2696-5207 ถึง 15 ส.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล รับ นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล และมีความรู้ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา, ฝ่ายวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความเข้าใจในการประมวลข้อมูลวัดผลของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถในการจัดประชุมและระบบการจัดเก็บเอกสาร มีความรู้ความเข้าใจข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลวัดผล, ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์ รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสาร-สนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วุฒิ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความรู้และทักษะทางด้าน Programming และ Database อย่างดี มีความรู้และทักษะสำหรับการพัฒนา Web application และด้าน Server management system (หากมีความสามารถด้าน Linux Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ),

ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีความรู้และทักษะทางด้านการออกแบบและสร้างสื่อมัลติมีเดีย และ งาน แอนิเมชั่น 2D และ 3D มีความรู้และทักษะสำหรับงานกราฟฟิก และ การพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น, ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับ นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขา วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ หรือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์อาร์ต วิชวลเอฟเฟค ทัศนศิลป์ หรือ นวัตกรรมสื่อสารสังคม มีความรู้ความสามารถในการใช้ โปรแกรม Photoshop, Illustrator ในการสร้างและตกแต่งภาพกราฟฟิก และการ์ตูน โปรแกรม After Effects ในการทำ ภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม Autodesk 3ds Max ในการสร้างภาพสามมิติ และทำ ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ, ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์ รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในวิชาเอก หรือสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สำนักพิมพ์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ งานพัสดุ งานการเงิน งานบุคคล งานแผนและงบ ประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวัดผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ โดยแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงาน ทุกตำแหน่งต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สนใจสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สอบถาม สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2503-3617 ถึง 18 ส.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ อาจารย์ ระดับ A–5 จำนวน 2 อัตรา สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วุฒิ ปริญญาเอก ทาง กฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง, อาจารย์ระดับ A–5 จำนวน 2 อัตรา สาขากฎหมายอาญา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง กฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง, อาจารย์ ระดับ A–5 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ต้องได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) และเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula. ac.th/recruitmentonline สอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 19 ส.ค.นี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 2 อัตรา ภาควิชาอนามัยชุมชน วุฒิ ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา โดยมีพื้นฐานด้านสาธารณสุข ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป สนใจติดต่อที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2354-8543 ต่อ 1103 ถึง 19 ส.ค.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน เกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถทำการสอนได้ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์พัฒนา และ การตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร (กรณีผู้สมัครอยู่ระหว่างรออนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ผลการอนุมัติให้เป็นผู้ สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร) สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2329-8000 ต่อ 7121, 0-2329- 8505 ถึง 9 ก.ย.นี้.

หมึกเขียว

5 ส.ค. 2559 10:10 5 ส.ค. 2559 10:10 ไทยรัฐ