วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนคนในร่วมคณะปฏิรูปการศึกษา

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการอ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยความเห็นส่วนตัวร่างรัฐธรรมนูญนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาตั้งแต่การเกริ่นนำทั้งป้องกันการแก้ไข มีการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งตนไม่เคยเห็นในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน แสดงให้เห็นว่าให้ความสำคัญกับการศึกษามาก โดยเฉพาะมาตรา 54 ซึ่งกำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 261 กำหนดให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมายนั้น ดังนั้น บุคคลที่จะมาเป็นคณะกรรมการฯควรมีคนในวงการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้การปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว.

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการอ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยความเห็นส่วนตัวร่างรัฐธรรมนูญนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษา 4 ส.ค. 2559 00:22 4 ส.ค. 2559 00:56 ไทยรัฐ