ข่าว

วิดีโอ

สภาหนังสือพิมพ์ ไฟเขียวร่างข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ ฉบับใหม่

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเห็นชอบข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ฉบับใหม่แทนของเดิมที่ใช้มากว่า 18 ปี เพื่อยกระดับจริยธรรมของหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิก...

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้มีมติรับรองข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 แทนฉบับเก่าที่ใช้มาแล้วเป็นเวลา 18 ปี ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ ทำขึ้นเพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปสื่อในบริบทของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า การร่างข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ ฉบับใหม่นี้ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งจากองค์กรสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ องค์กรภาครัฐ และเอกชน มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ จากนั้นคณะทำงานได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นทั้งหมดได้เป็น 3 หมวดใหญ่ คือ 1. หมวดทั่วไป ที่อธิบายถึงความหมายและคำนิยามคำศัพท์ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 2. หมวดจริยธรรมทั่วไป โดยแบ่งเป็นหลายหัวข้อย่อย เน้นเรื่องจริยธรรมในด้านความถูกต้องของข้อมูล การให้ความเป็นธรรม และการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าว หมวดที่ 3 คือ หลักกระบวนการทำงาน ในหมวดนี้จะกล่าวถึงเรื่องการปกปิดและเคารพแหล่งข่าว การได้มาของข้อมูลต้องได้มาอย่างถูกต้อง รวมถึงเรื่องโฆษณาแฝง

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สภาการหนังสือพิมพ์ฯ พยายามผลักดันให้การกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตลอดมา และเชื่อมั่นข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ ฉบับนี้ จะเป็นตัวกำหนดการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ให้อยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตามแนวทางของการกำกับดูแลกันเองต่อไป.

3 สิงหาคม 2559

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.presscouncil.or.th

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเห็นชอบข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ฉบับใหม่แทนของเดิมที่ใช้มากว่า 18 ปี เพื่อยกระดับจริยธรรมของหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิก... 3 ส.ค. 2559 15:42 3 ส.ค. 2559 16:47 ไทยรัฐ