วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไทย 4.0 สังคม 4.0 การศึกษา ?.0

เดือนที่แล้วผมเขียนถึงนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพื่อสร้าง “คนไทย 4.0” ของรัฐบาลว่า “อย่าลืมคนไทย 0.0” ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก คนไทยที่ขาดทั้งความรู้และเทคโนโลยี และ “คนไทย 4.0” ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร วันนี้มีคำตอบจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ นักคิดทางยุทธศาสตร์แล้วครับ

ประเด็นนี้รัฐบาลได้นำไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีบทบาทอย่างมากในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง “มนุษย์” กับ “มนุษย์” และ “คนได้โอกาส” กับ “คนด้อยโอกาส” ที่ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากในสังคมไทย

ดร.สุวิทย์ ยืนยันว่า ภายใต้หลักคิดของนายกรัฐมนตรี “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน” และ “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” สามารถแปลงออกมาเป็นนโยบายที่สำคัญ 2 ส่วนคือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และ การเชื่อมต่อประชาคมโลก และจะเชื่อมต่อ “คนไทย 1.0” ถึง “คนไทย 3.0” เข้าด้วยกัน เพื่อไปเป็น “คนไทย 4.0” ที่หลุดจากกับดักความไม่สมดุล กับดักความเหลื่อมล้ำ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วย 2 ยุทธศาสตร์ สำคัญคือ การปิดช่องว่าง และ การสร้างความมั่งคั่งร่วมกัน

ดร.สุวิทย์ ให้รายละเอียดถึง “คนไทย 4.0” ว่า จะต้องเปลี่ยนตัวเองใน 4 มิติ

1.เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ความสามารถจำกัดเป็นคนไทยที่มีความรู้ความสามารถ

2.เปลี่ยนจากคนไทยที่เน้นประโยชน์ส่วนตน เป็นคนไทยที่รับผิดชอบต่อสังคม

3.เปลี่ยนจาก Thai-Thai เป็น Global-Thai เป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรีในเวทีสากล

4.เปลี่ยนจาก Analog Thai เป็น Digital Thai เพื่อสอดรับการเข้าสู่ Digital Age

และ “คนไทย 4.0” จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการเรียนรู้ 4 เรื่องสำคัญ คือ

1.การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมแรงดลใจ ให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย

2.การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ

3.การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

4.การเรียนรู้เพื่อมุ่งสร้างการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์

นอกจาก “คนไทย 4.0” แล้ว ประเทศไทย 4.0 ยังต้องมี “สังคม 4.0” หรือ สังคมพอเพียง ด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยสังคมที่เป็นธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทุกคนในสังคมเท่าเทียมกัน

สังคมแห่งโอกาส ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน

สังคมแห่งความสามารถ ต้องเติมเต็มความสามารถตามศักยภาพที่มี เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

สังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปันกัน

สังคมพอเพียง ที่ถอดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อขาดต้องรู้จักเติม เมื่อพอต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน เกิดสังคมเกื้อกูลแบ่งปัน

ประเทศไทย 4.0 นอกจากจะต้องมี คนไทย 4.0 สังคม 4.0 แล้ว ยังต้องมี “จังหวัด 4.0” ด้วย ดร.สุวิทย์ บอกว่า จังหวัด 4.0 จะเป็น Area Base ที่เชื่อมต่อ ยุทธศาสตร์ 20 ปี กับ ประเทศไทย 4.0 เข้าด้วยกัน ทุกคนในสังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างอนาคตจังหวัดของตนเอง เป็นการปลูกฝัง Participatory Democracy (ประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วม) ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ผมขออนุญาตเสริมไว้ตรงนี้สักนิดว่า ประเทศไทย 4.0 คนไทย 4.0 สังคม 4.0 จังหวัด 4.0 จะเกิดขึ้นได้ สิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ “การศึกษา” เพื่อสร้าง คนไทย 4.0 ขึ้นมา สร้าง สังคม 4.0 จังหวัด 4.0 เพื่อไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ในที่สุด

ผมไม่แน่ใจว่า การศึกษาไทย วันนี้อยู่ในระดับไหน 1.0 2.0 หรือ 3.0 เห็นผลสอบของ กระทรวงศึกษา ประกาศออกมาทีไรก็ว้าเหว่ทุกที สอบตกกันทั้งประเทศแทบทุกวิชา โดยเฉพาะ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่จะนำประเทศไปสู่ 4.0 “การศึกษาที่ดี” คือ กลไกที่สำคัญที่สุด ที่จะ ปลดล็อกประเทศไทย ออกจาก กับดักความล้าหลัง ทุกอย่าง.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

3 ส.ค. 2559 09:26 3 ส.ค. 2559 09:26 ไทยรัฐ