ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ชาวบ้านคาดหวัง พม.เป็นหลักแก้ค้ามนุษย์

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ความคิดของประชาชนที่มีต่อการค้ามนุษย์” จากประชาชนทุกภูมิภาค 3,600 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 4-15 ก.ค.พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.28 ทราบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ส่วน ลักษณะที่เป็นการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ ร้อยละ 83.78 ระบุถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี รองลงมาร้อยละ 63.77 ระบุการนำคนมาขอทาน ร้อยละ 61.80 ระบุการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ขณะที่ร้อยละ 11.33 เคยพบ หรือมีประสบการณ์ เช่น การหาประโยชน์จากการนำหญิงมาค้าประเวณี นำคนมาขอทาน นำเข้าแรงงานต่างด้าวหรือประมง สาเหตุที่ทำให้การค้ามนุษย์ ยังคงอยู่ ร้อยละ 73.87 ระบุมาจากความยากจน ร้อยละ 52.65 ระบุค่านิยมที่ผิด เช่น ฟุ่มเฟือย ความอยากสบาย ร้อยละ 52.27 ระบุการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

สำหรับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.32 ระบุถึงการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องแก่บุตรหลาน เช่น ความพอเพียง ประหยัด รองลงมาร้อยละ 62.45 ระบุช่วยกันเฝ้า ระวังให้คำแนะนำปรึกษาสมาชิกในชุมชน ร้อยละ 62.42 ระบุแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ เมื่อถามถึงความคาดหวังต่อหน่วยงานที่ควรมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.08 ระบุกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร้อยละ 67.20 สำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ ร้อยละ 61.47 ระบุกระทรวงแรงงาน ส่วนข้อเสนอแนะ ร้อยละ 24.59 ระบุให้เพิ่มความเข้มงวด เช่น กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงาน ร้อยละ 14.75 ระบุช่วยกันปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชน และให้เฝ้าระวังแจ้งเบาะแส ร้อยละ 13.11 ระบุผู้ปกครองควรเอาใจใส่บุตรหลานอย่างใกล้ชิด.

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ความคิดของประชาชนที่มีต่อการค้ามนุษย์”... 3 ส.ค. 2559 00:24 3 ส.ค. 2559 00:41 ไทยรัฐ