วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

13 ท้องถิ่นจังหวัดหน้าใหม่

โดย ซี.12

จากการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดนั้น

ปรากฏว่ามีนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษและตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิเทียบเท่ามาสมัครทั้งสิ้น 99 ราย ในขณะที่ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุแต่งตั้งได้มีเพียง 13 ตำแหน่ง

ตอนนี้มีผลปรากฏออกมาแล้วตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 327/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 จำนวน 13 ราย ดังนี้

1.นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เป็น ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ 2.นายชำนาญ ศรีพารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม) เป็น ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 3.นางสาวชุติพร เสชัง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ เป็น ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 4.นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็น ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

5.นายดนัย สุรารักษ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เป็น ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายปิติภณ โพธิ์ใต้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ) เป็น ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 7.นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนเป็น ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 8.นายวิชิต ทองปาน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ เป็น ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

9.นายสานิตย์ หาญรบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เป็น ท้องถิ่นจังหวัดระนอง 10.นายสุรพล เจริญภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ) เป็น ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 11.นายองอาจ นันทกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม) เป็น ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 12.นายอรรณพ คณานุรักษ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เป็น ท้องถิ่นจังหวัดพังงา 13.นางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น) เป็น ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก

ทั้งหมดนี้มีกำหนดไปรับตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2559.

“ซี.12”

2 ส.ค. 2559 09:31 2 ส.ค. 2559 09:31 ไทยรัฐ