วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระตุ้น วธ. ใช้วัฒนธรรมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ควบคู่ศก.สร้างสรรค์

วธ. ใช้วัฒนธรรมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ควบคู่กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมบูรณาการหลายหน่วยงาน เพื่อต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รมช.พาณิชย์ เผย ต้องสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และคนไทยให้สมบูรณ์...

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 59 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้านวัฒนธรรม" ว่า การขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 นั้น ภารกิจที่สำคัญของ วธ. เป็นการสร้างวัฒนธรรมควบคู่ไปกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับที่หลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะทวีปยุโรป และเอเชียต่างให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ในส่วนประเทศไทย วธ. จะต้องมีการผลักดันและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพราะเรามีทรัพยากรที่เป็นต้นน้ำ โดยจะต้องร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อต่อยอดการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นหัวใจและกลไกลหลักในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 แต่ปัจจุบันรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยเริ่มหายไป คนไทยมีแนวคิดไลฟ์สไตล์ตะวันตกมากขึ้น อีกทั้ง หลายประเทศมีมุมมองว่า ประเทศไทยเกิดความทันสมัยแต่ยังไม่เจริญ ซึ่งประเทศไทย 3.0 มีความบอบบางมาก เป็นการพัฒนาอย่างเร่งรีบ ไล่กวดให้ทันประเทศอื่นๆ ที่ทันสมัย โดยไม่ได้ยืนบนขาตนเอง จึงถูกมองว่าด้อยค่า ดังนั้น เราต้องหาทางต้องยืนบนขาตัวเองให้ได้ ด้วยการสร้างองค์ความรู้บนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันต้องยอมรับว่า ประเทศไทยติดกับดัก 3 เรื่อง ได้แก่ ความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองและติดกับดักผู้มีรายได้ปานกลาง จึงเป็นบทเรียนราคาแพงที่ต้องหาทางแก้ไข ดังนั้นการดำเนินนโยบาย 4.0 หน้าที่ของ วธ. จึงควรจะต้องขับเคลื่อนด้วยปัญญา ในทิศทางที่เรามีทุนวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ไปสร้างมูลค่าและนำมูลค่าที่ได้ไปรังสรรค์รักษาให้มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องมาดูว่าเรามีทรัพยากรอะไร และจะนำอะไรไปแลกเปลี่ยนกับต่างชาติ อีกทั้งต้องนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เสริมกับการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้

ส่วนการสร้างคนไทย 4.0 ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั้น วธ. และกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องช่วยกันสร้างคนเก่ง มีความสามารถ มีค่านิยมการแสดงออกเป็นตัวของตัวเอง มีจิตสาธารณะแต่ไม่เห็นแก่ตัว และต้องสร้างคนไทยที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และมีความเป็นสากล นอกจากนี้ ทิศทางในอนาคตจะต้องสร้างเวทีระหว่างรัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์

วธ. ใช้วัฒนธรรมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ควบคู่กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมบูรณาการหลายหน่วยงาน เพื่อต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รมช.พาณิชย์ เผย ต้องสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และคนไทยให้สมบูรณ์ 1 ส.ค. 2559 16:15 1 ส.ค. 2559 18:05 ไทยรัฐ