วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.สั่ง ผวจ.หนุนดูแลความเรียบร้อย เวทีแสดงความเห็น ร่าง รธน.

มท.มีคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด ให้หนุนการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น ร่าง รธน. พร้อมกำชับดูแลความสงบเรียบร้อย-ป้องเหตุกระทบกระทั่งของ ปชช.ที่มีความเห็นแตกต่างกัน

เมื่อวันนี้ 30 ก.ค.59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 ก.ค.ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ทั่วประเทศ ให้จัดเวทีเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ประชาชนเกิดความตื่นตัว และมีโอกาสรับรู้เกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำหนดจำนวน และกลุ่มประชาชนผู้มาร่วมรับฟังและสนับสนุน ในเรื่องสถานที่ตาม วัน เวลา ที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีวิทยุด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งแนวทางในการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นให้ถือปฏิบัติเพิ่มเติม 

โดย นายกฤษฎา กล่าวว่า การเชิญวิทยากรให้จังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ กกต.ประจำจังหวัด โดยพิจารณาวิทยากรที่แสดงความคิดอย่างสุจริตเป็นไปตามหลักวิชาการ และไม่นำความเห็นต่างๆ จากการจัดเวทีไปสู่การขยายความเห็นต่าง หรือขยายความขัดแย้งทางความคิดในพื้นที่ ในการตกลงใจที่จะเชิญวิทยากรท่านใดให้อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของ กกต.ประจำจังหวัด โดยจังหวัดและศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยฯ ระดับจังหวัดจะทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางขอให้จังหวัดอำนวยความสะดวกให้เท่านั้น และให้ระมัดระวังไม่ให้มีการนำผลการจัดเวทีไปขยายผลความเห็นต่าง หรือนำไปรณรงค์เพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

นอกจากนี้ นายกฤษฎา ยังกล่าวอีกว่า ในกรณีที่มีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลมาแสดงสัญลักษณ์ หรือสวมเสื้อที่มีลักษณะต่อต้าน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆ อันอาจจะทำให้การลงประชามติไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน หรือเป็นการแสดงความเห็น เพื่อที่จะยั่วยุกลุ่มบุคคลที่เห็นต่าง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยฯ รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ กกต.ประจำจังหวัด เพื่อวินิจฉัยว่า การกระทำดังกล่าวขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการลงประชามติหรือไม่ โดยให้จังหวัดเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยฯ ให้ปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย มีการกระทบกระทั่งกัน หรือหากเห็นว่า สถานการณ์มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถควบคุมได้ให้ประสานงานกับ กกต. ประจำจังหวัด เพื่อสั่งยุติการจัดเวทีฯ ดังกล่าวในทันที

อีกทั้งให้ทุกจังหวัดใส่ใจในการจัดเวทีฯ เป็นพิเศษ ทั้งในด้านการเปิดโอกาสเพื่อให้ประชาชนรับรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฯ และประเด็นคำถามเพิ่มเติมอย่างถูกต้อง โดยให้จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับชั้นสัญญาบัตร หรือข้าราชการระดับอำนวยการสูงขึ้นไป ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำเวทีด้วย ทั้งนี้ ให้มีการรายงานการเตรียมการและผลการ เนินการจัดเวทีให้กระทรวงมหาดไทยทราบทั้งช่วงก่อนและหลังดำเนินการ
 

มท.มีคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด ให้หนุนการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น ร่าง รธน. พร้อมกำชับดูแลความสงบเรียบร้อย-ป้องเหตุกระทบกระทั่งของ ปชช.ที่มีความเห็นแตกต่างกัน 30 ก.ค. 2559 11:31 30 ก.ค. 2559 14:37 ไทยรัฐ