วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระสงฆ์ไทย ศึกษาพระธรรมเชิงลึก สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย-เนปาล

(ภาพจาก: สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980)

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ส่งพระสงฆ์จากไทย ศึกษาพระธรรมเชิงลึก ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นธรรมทูตให้ความรู้ที่ถูกต้อง ตามคำสอนของพระพุทธองค์ ออกบิณฑบาตโปรดชาวชมพูทวีป...

ที่ผ่านมา สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ได้ส่งพระสงฆ์จากประเทศไทย เดินทางไปศึกษาพระธรรมเชิงลึก ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อให้เป็นธรรมทูตในการให้ความรู้ที่ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง ได้ออกบิณฑบาตโปรดชาวชมพูทวีป

ทั้งนี้ พระสงฆ์ในหลักสูตรเตรียมพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้ออกเดินทางบิณฑบาต เพื่อประกาศศาสนาแก่ภารตชน บริเวณพุทธคยา โดยได้เดินออกจากวัดไทยพุทธคยา ผ่านพระมหาเจดีย์สถานที่ตรัสรู้ เข้าสู่หมู่บ้านของชาวอินเดีย

จากนั้นจึงเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชรา เพื่อไปฉันภัตตาหารกันที่สถูปบ้านนางสุชาดา สร้างบรรยากาศเฉกเช่นในอดีต เมื่อครั้งที่พระอัสสชิ ได้เดินบิณฑบาตอย่างสำรวม จนทำให้อุปติสสะ หรือพระสารีบุตรในกาลต่อมา เกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงติดตามไปเพื่อขอสดับฟังธรรม จนเป็นเหตุให้อุปติสสะได้บรรลุโสดาปัตติผล.

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ส่งพระสงฆ์จากไทย ศึกษาพระธรรมเชิงลึก ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นธรรมทูตให้ความรู้ที่ถูกต้อง ตามคำสอนของพระพุทธองค์ ออกบิณฑบาตโปรดชาวชมพูทวีป... 29 ก.ค. 2559 23:46 30 ก.ค. 2559 00:00 ไทยรัฐ