วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มุมข้าราชการ 30/07/59

มุมข้าราชการ 30/07/59

โดย ซี.12
30 ก.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 เรียบร้อยแล้ว โดยมี มาลี พฤกษ์พงศาวลี เป็นประธาน ส่วนกรรมการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 3 ราย ประกอบด้วย รณภูมิ สามัคคีคารมย์ สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง และ อุษา เลิศศรีสันทัด...

ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆอีก 5 รายได้แก่ เสาวลักษณ์ ทองก๊วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน วิเชียร ชวลิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ รศ.นงเยาว์ เนาวรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ กมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา และ วณี ธิติประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน ฝากไว้ว่าเมื่อมีการประชุมนัดแรกคณะกรรมการชุดนี้น่าจะหยิบยกเอากรณี การละเมิดทางเพศ ในกรมป่าไม้มาพิจารณาด้วยเพราะเท่าที่เป็นไปส่อให้เห็นถึงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อ ข้าราชการสาว ผู้เสียหาย...

ล่าสุดการที่ ชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรง โดยอ้างระเบียบ ก.พ.นั้น สอบถามผู้รู้แล้วได้ความว่า ความแตกต่างระหว่างคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ไม่ร้ายแรง กับคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ร้ายแรง นั้นคำสั่งแรกหากสอบสวนไปแล้วพบความผิดที่ร้ายแรงก็ไม่อาจลงโทษให้หนักกว่าคำสั่งคือตักเตือน หรือภาคทัณฑ์ได้ แต่คำสั่งหลังหากสอบแล้วพบว่าความผิดไม่ร้ายแรงสามารถลดโทษลงมาตามควรแก่กรณีได้เรื่องเป็นเช่นนี้ส่อเจตนาของผู้ออกคำสั่งหรือไม่ ต้องวางบรรทัดฐานให้ชัดเจนเผื่อว่าภายหลังเกิดกรณีต้องสอบสวนเหตุการณ์ที่ อธิบดีเป็นกิ๊กกับหน้าห้อง จะได้ดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ...

เรื่องราวรายนี้รอดูว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ จะออกมามีบทบาทอะไรบ้างกลับเงียบฉี่ทั้งๆที่ตัวตนอยู่ครบถ้วน ประกอบด้วย บรรณเลิศ รัชตกุล อดีตอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย มาลี ศรีรัตนธรรม สุรัติ กาญจนกุญชร นันทนา บุณยานันต์ คงศักดิ์ มีแก้ว อุดม หิรัญพฤกษ์ และ ประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ ใครรู้จักมักคุ้นกับใครให้สอบถามกันเอง...

หลังจาก สมชาย พฤฒิกัลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลาออกจากราชการก่อนเกษียณตอนสิ้นปีงบประมาณนี้และมีการแต่งตั้ง สมโภช ราชแพทยาคม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขึ้นเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแทนไปแล้วนั้น ต่อมา สุพศิน สุเมธิวิทย์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อีกคนที่จะเกษียณอายุตอนสิ้นปีงบประมาณนี้ก็ลาออกจากราชการตามไปด้วยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ด้วยเหตุผลเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ดังนั้นอีกไม่นานก็คงมีการเลือกสรรคนมาเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหม่อีกรายจะเลือกคนภายในที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยเลขาธิการอยู่แล้วหรือจะโอนมาจากหน่วยอื่นก็ลองติดตามดู...

ส่วนการเลื่อนตำแหน่งที่กระทรวงการคลัง ภูมิศักดิ์ อรัญญา-เกษมสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ในขณะที่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีการย้ายสลับระดับบริหาร 2 รายคือ สมฤทธิ์ ไชยวงค์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดีและพันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี เป็นรองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ...

ศ.ดร.ปรีชา สุวรรณทัต กำลังอยู่ในระหว่างการเจียนตำรา วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลังภาครัฐ โดยเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ วินัยทางการเงินการคลัง ใน รัฐธรรมนูญ และ ร่างรัฐธรรมนูญ หลายฉบับคือ รัฐธรรมนูญ 40 ปี 50 และร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับบวรศักดิ์ กับ ฉบับมีชัย อีกไม่นานคาดว่าหลังการลงประชามติก็จะออกมาวางตลาด...

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้