วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.เปิดยุทธศาสตร์พัฒนาหอสมุดฯสู่สังคมดิจิทัล

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 ว่า ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ ทบทวนร่างแผนยุทธศาสตร์หอสมุดแห่งชาติให้ครอบคลุมและมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย เพื่อยกระดับการดำเนินงานของหอสมุดแห่งชาติ และได้มอบหมายให้เร่งดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการดำเนินงานของหอสมุด แห่งชาติ อาทิ ปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือที่น้อยมากเพื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยให้สรุปผลมานำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งหน้า

นายวีระกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้านสำหรับการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ ในเบื้องต้น ได้แก่ 1.สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสังคมดิจิทัล โดยออกมาตรการผลักดันการดำเนินงาน อาทิ จัดหาสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณธรรม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่อดิจิทัล 2.พัฒนาการบริการมรดกภูมิปัญญาดิจิทัลแห่งชาติ 3.พัฒนาบทบาททางด้านวิชาชีพสู่ระดับสากล อาทิ จัดอบรมทักษะและสมรรถนะให้กับบรรณารักษ์ และ 4. ผลักดันการยกร่าง พ.ร.บ. หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ....โดยให้ทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 ว่า ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้... 29 ก.ค. 2559 00:36 29 ก.ค. 2559 00:46 ไทยรัฐ